σκληροκαρδίαν
Englishman's Concordance
σκληροκαρδίαν (sklērokardian) — 3 Occurrences

Matthew 19:8 N-AFS
GRK: πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν
NAS: to them, Because of your hardness of heart Moses
KJV: of your hearts suffered
INT: in view of the hardness of heart of you allowed

Mark 10:5 N-AFS
GRK: Πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἔγραψεν
NAS: to them, Because of your hardness of heart he wrote
KJV: of your heart he wrote
INT: because of the hardness of heart of you he wrote

Mark 16:14 N-AFS
GRK: αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν ὅτι τοῖς
NAS: them for their unbelief and hardness of heart, because
KJV: and hardness of heart, because
INT: of them and hardness of heart because the [ones]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page