σκηνὴν
Englishman's Concordance
σκηνὴν (skēnēn) — 6 Occurrences

Acts 7:43 N-AFS
GRK: ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολόχ
NAS: TOOK ALONG THE TABERNACLE OF MOLOCH
KJV: ye took up the tabernacle of Moloch,
INT: you took up the tabernacle of Moloch

Acts 15:16 N-AFS
GRK: ἀνοικοδομήσω τὴν σκηνὴν Δαυὶδ τὴν
NAS: AND I WILL REBUILD THE TABERNACLE OF DAVID
KJV: will build again the tabernacle of David,
INT: will build again the tabernacle of David which

Hebrews 8:5 N-AFS
GRK: ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν Ὅρα γάρ
NAS: to erect the tabernacle; for, SEE,
KJV: to make the tabernacle: for,
INT: to complete the tabernacle see indeed

Hebrews 9:6 N-AFS
GRK: τὴν πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς
NAS: the outer tabernacle performing
KJV: the first tabernacle, accomplishing
INT: the first tabernacle at all times everything

Hebrews 9:21 N-AFS
GRK: καὶ τὴν σκηνὴν δὲ καὶ
NAS: both the tabernacle and all
KJV: both the tabernacle, and
INT: And the tabernacle too and

Revelation 13:6 N-AFS
GRK: καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ τοὺς
NAS: His name and His tabernacle, [that is], those
KJV: his tabernacle, and
INT: and the tabernacle of him those who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page