κἀγὼ
Englishman's Concordance
κἀγὼ (kagō) — 76 Occurrences

Matthew 2:8 PPro-S1C
GRK: μοι ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω
KJV: and worship him also.
INT: to me that I also having come might worship

Matthew 10:32 PPro-S1C
GRK: ἀνθρώπων ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ
KJV: him will I confess also before my
INT: men will confess also I in him

Matthew 10:33 PPro-S1C
GRK: ἀνθρώπων ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν ἔμπροσθεν
KJV: men, him will I also deny before
INT: men will deny I also him before

Matthew 11:28 PPro-S1C
GRK: καὶ πεφορτισμένοι κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς
KJV: are heavy laden, and I will give
INT: and are burdened and I will give rest you

Matthew 16:18 PPro-S1C
GRK: κἀγὼ δέ σοι
KJV: And I say also unto thee, That
INT: I also moreover to you

Matthew 18:33 PPro-S1C
GRK: σου ὡς κἀγὼ σὲ ἠλέησα
INT: of you as also I you had pitied

Matthew 21:24 PPro-S1C
GRK: Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα
KJV: unto them, I also will ask
INT: Will ask you I also thing one

Matthew 21:24 PPro-S1C
GRK: εἴπητέ μοι κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ
KJV: me, I in like wise will tell
INT: you tell me I also to you will say

Matthew 26:15 PPro-S1C
GRK: μοι δοῦναι κἀγὼ ὑμῖν παραδώσω
KJV: give me, and I will deliver him
INT: me to give and I to you will betray

Luke 2:48 PPro-S1C
GRK: σου καὶ κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν
INT: of you and I also distressed were seeking

Luke 11:9 PPro-S1C
GRK: Κἀγὼ ὑμῖν λέγω
KJV: And I say unto you,
INT: And I to you say

Luke 19:23 PPro-S1C
GRK: ἐπὶ τράπεζαν κἀγὼ ἐλθὼν σὺν
INT: to [the] bank and I having come with

Luke 20:3 PPro-S1C
GRK: Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον καὶ
KJV: I will also ask you
INT: Will ask you I also one thing and

Luke 22:29 PPro-S1C
GRK: κἀγὼ διατίθεμαι ὑμῖν
KJV: And I appoint unto you
INT: And I appoint to you

John 1:31 PPro-S1C
GRK: κἀγὼ οὐκ ᾔδειν
KJV: And I knew him
INT: And I not knew

John 1:33 PPro-S1C
GRK: κἀγὼ οὐκ ᾔδειν
KJV: And I knew him
INT: And I not knew

John 1:34 PPro-S1C
GRK: κἀγὼ ἑώρακα καὶ
KJV: And I saw, and
INT: And I have seen and

John 5:17 PPro-S1C
GRK: ἄρτι ἐργάζεται κἀγὼ ἐργάζομαι
KJV: worketh hitherto, and I work.
INT: now works and I work

John 6:44 PPro-S1C
GRK: ἑλκύσῃ αὐτόν κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν
INT: draws him and I I will raise up him

John 6:54 PPro-S1C
GRK: ζωὴν αἰώνιον κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν
INT: life eternal and I I will raise up him

John 6:56 PPro-S1C
GRK: ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ
KJV: in me, and I in him.
INT: me abides and I in him

John 6:57 PPro-S1C
GRK: ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζῶ διὰ
KJV: hath sent me, and I live by
INT: living Father and I live because of

John 8:26 PPro-S1C
GRK: ἀληθής ἐστιν κἀγὼ ἃ ἤκουσα
KJV: is true; and I speak to
INT: true is and I what I heard

John 10:15 PPro-S1C
GRK: ὁ πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν
KJV: even so know I the Father: and
INT: the Father I also know the

John 10:27 PPro-S1C
GRK: μου ἀκούουσιν κἀγὼ γινώσκω αὐτά
KJV: my voice, and I know them,
INT: of me hear and I know them

John 10:28 PPro-S1C
GRK: κἀγὼ δίδωμι αὐτοῖς
KJV: And I give unto them
INT: and I give them

John 10:38 PPro-S1C
GRK: ὁ πατὴρ κἀγὼ ἐν τῷ
KJV: [is] in me, and I in him.
INT: the Father and I in the

John 12:32 PPro-S1C
GRK: κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ
KJV: And I, if I be lifted up
INT: and I if I be lifted up

John 14:16 PPro-S1C
GRK: κἀγὼ ἐρωτήσω τὸν
INT: and I will ask the

John 14:20 PPro-S1C
GRK: ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν ὑμῖν
KJV: in me, and I in you.
INT: in me and I in you

John 14:21 PPro-S1C
GRK: πατρός μου κἀγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν
INT: Father of me And I will love him

John 15:4 PPro-S1C
GRK: ἐν ἐμοί κἀγὼ ἐν ὑμῖν
KJV: in me, and I in you.
INT: in me and I in you

John 15:5 PPro-S1C
GRK: ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ
KJV: in me, and I in him,
INT: in me and I in him

John 15:9 PPro-S1C
GRK: ὁ πατήρ κἀγὼ ὑμᾶς ἠγάπησα
KJV: so have I loved you:
INT: the Father I also you loved

John 17:11 PPro-S1C
GRK: κόσμῳ εἰσίν κἀγὼ πρὸς σὲ
INT: world are and I to you

John 17:18 PPro-S1C
GRK: τὸν κόσμον κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς
KJV: even so have I also sent them
INT: the world I also sent them

John 17:21 PPro-S1C
GRK: ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί
KJV: [art] in me, and I in thee,
INT: [are] in me and I in you

John 17:22 PPro-S1C
GRK: κἀγὼ τὴν δόξαν
INT: and I the glory

John 17:26 PPro-S1C
GRK: αὐτοῖς ᾖ κἀγὼ ἐν αὐτοῖς
KJV: in them, and I in them.
INT: them might be and I in them

John 20:15 PPro-S1C
GRK: ἔθηκας αὐτόν κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ
KJV: him, and I will take
INT: you did lay him and I him will take away

John 20:21 PPro-S1C
GRK: ὁ πατήρ κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς
KJV: even so send I you.
INT: the Father I also send you

Acts 22:13 PPro-S1C
GRK: ἀδελφέ ἀνάβλεψον κἀγὼ αὐτῇ τῇ
KJV: the same hour I looked up upon
INT: brother look up And I same the

Acts 22:19 PPro-S1C
GRK: κἀγὼ εἶπον Κύριε
KJV: And I said, Lord,
INT: And I said Lord

Romans 3:7 PPro-S1C
GRK: τί ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς
KJV: yet am I also judged as
INT: why yet also I as a sinner

Romans 11:3 PPro-S1C
GRK: σου κατέσκαψαν κἀγὼ ὑπελείφθην μόνος
KJV: thine altars; and I am left alone,
INT: of you they tore down and I was left alone

1 Corinthians 2:1 PPro-S1C
GRK: Κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς
KJV: And I, brethren, when I came
INT: And I having come to

1 Corinthians 2:3 PPro-S1C
GRK: κἀγὼ ἐν ἀσθενείᾳ
INT: And I in weakness

1 Corinthians 3:1 PPro-S1C
GRK: Κἀγώ ἀδελφοί οὐκ
INT: And I brothers not

1 Corinthians 7:8 PPro-S1C
GRK: μείνωσιν ὡς κἀγώ
KJV: even as I.
INT: they should remain as even I

1 Corinthians 7:40 PPro-S1C
GRK: δοκῶ δὲ κἀγὼ πνεῦμα θεοῦ
KJV: I think also that I have
INT: I think moreover I also Spirit of God

1 Corinthians 10:33 PPro-S1C
GRK: καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν
KJV: Even as I please all
INT: As I also all in all things

1 Corinthians 11:1 PPro-S1C
GRK: γίνεσθε καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ
KJV: of me, even as I also [am] of Christ.
INT: be as I also [am] of Christ

1 Corinthians 16:10 PPro-S1C
GRK: ἐργάζεται ὡς κἀγώ
INT: he works as also I

2 Corinthians 2:10 PPro-S1C
GRK: τι χαρίζεσθε κἀγώ καὶ γὰρ
INT: anything you forgive and I also indeed

2 Corinthians 6:17 PPro-S1C
GRK: μὴ ἅπτεσθε κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς
KJV: the unclean [thing]; and I will receive
INT: not touch and I will receive you

2 Corinthians 11:16 PPro-S1C
GRK: με ἵνα κἀγὼ μικρόν τι
KJV: me, that I may boast myself a
INT: me that I also little a

2 Corinthians 11:18 PPro-S1C
GRK: τὴν σάρκα κἀγὼ καυχήσομαι
KJV: the flesh, I will glory also.
INT: the flesh I also will boast

2 Corinthians 11:21 PPro-S1C
GRK: λέγω τολμῶ κἀγώ
KJV: foolishly,) I am bold also.
INT: I speak am daring I also

2 Corinthians 11:22 PPro-S1C
GRK: Ἐβραῖοί εἰσιν κἀγώ Ἰσραηλῖταί εἰσιν
KJV: Hebrews? so [am] I. Are they
INT: Hebrews are they I also Israelites are they

2 Corinthians 11:22 PPro-S1C
GRK: Ἰσραηλῖταί εἰσιν κἀγώ σπέρμα Ἀβραάμ
KJV: Israelites? so [am] I. Are they
INT: Israelites are they I also Seed of Abraham

2 Corinthians 11:22 PPro-S1C
GRK: Ἀβραάμ εἰσιν κἀγώ
KJV: the seed of Abraham? so [am] I.
INT: of Abraham are they I also

2 Corinthians 12:20 PPro-S1C
GRK: εὕρω ὑμᾶς κἀγὼ εὑρεθῶ ὑμῖν
KJV: I would, and [that] I shall be found
INT: I should find you and I be found by you

Galatians 4:12 PPro-S1C
GRK: ἐγώ ὅτι κἀγὼ ὡς ὑμεῖς
KJV: I [am]; for I [am] as ye
INT: I [am] for I also as you

Galatians 6:14 PPro-S1C
GRK: κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ κόσμῳ
KJV: unto me, and I unto the world.
INT: [the] world has been crucified and I [to the] world

Ephesians 1:15 PPro-S1C
GRK: Διὰ τοῦτο κἀγώ ἀκούσας τὴν
KJV: Wherefore I also, after I heard of
INT: Because of this I also having heard of the

Philippians 2:19 PPro-S1C
GRK: ὑμῖν ἵνα κἀγὼ εὐψυχῶ γνοὺς
KJV: that I also may be of good comfort,
INT: to you that I also might be of good courage having known

Philippians 2:28 PPro-S1C
GRK: πάλιν χαρῆτε κἀγὼ ἀλυπότερος ὦ
KJV: ye may rejoice, and that I may be
INT: again you might rejoice and I less anxious might be

1 Thessalonians 3:5 PPro-S1C
GRK: διὰ τοῦτο κἀγὼ μηκέτι στέγων
KJV: For this cause, when I could no longer
INT: Because of this I also no longer enduring

Hebrews 8:9 PPro-S1C
GRK: διαθήκῃ μου κἀγὼ ἠμέλησα αὐτῶν
KJV: my covenant, and I regarded them
INT: covenant of me and I disregarded them

James 2:18 PPro-S1C
GRK: πίστιν ἔχεις κἀγὼ ἔργα ἔχω
KJV: hast faith, and I have works:
INT: faith have and I works have

James 2:18 PPro-S1C
GRK: τῶν ἔργων κἀγώ σοι δείξω
KJV: thy works, and I will shew thee
INT: the works and I you will show

Revelation 2:6 PPro-S1C
GRK: Νικολαϊτῶν ἃ κἀγὼ μισῶ
KJV: of the Nicolaitans, which I also hate.
INT: Nicolaitans which I also hate

Revelation 2:27 PPro-S1C
GRK: συντρίβεται ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ
INT: are broken in pieces as I also have received from

Revelation 3:10 PPro-S1C
GRK: ὑπομονῆς μου κἀγώ σε τηρήσω
KJV: of my patience, I also will keep thee
INT: patient endurance of me I also you will keep

Revelation 3:21 PPro-S1C
GRK: μου ὡς κἀγὼ ἐνίκησα καὶ
KJV: even as I also overcame, and
INT: of me as I also overcame and

Revelation 22:8 PPro-S1C
GRK: Κἀγὼ Ἰωάννης ὁ
INT: And I John [was] he who [was]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page