Luke 2:48
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
kai
AndConj
3708 [e]ἰδόντες
idontes
having seenV-APA-NMP
846 [e]αὐτὸν
auton
Him,PPro-AM3S
1605 [e]ἐξεπλάγησαν,
exeplagēsan
they were astonished,V-AIP-3P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3004 [e]εἶπεν
eipen
saidV-AIA-3S
4314 [e]πρὸς
pros
toPrep
846 [e]αὐτὸν
auton
HimPPro-AM3S
3588 [e]
theArt-NFS
3384 [e]μήτηρ
mētēr
motherN-NFS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of Him,PPro-GM3S
5043 [e]Τέκνον,
Teknon
ChildN-VNS
5101 [e]τί
ti
whyIPro-ANS
4160 [e]ἐποίησας
epoiēsas
have You doneV-AIA-2S
1473 [e]ἡμῖν
hēmin
to usPPro-D1P
3779 [e]οὕτως;
houtōs
thus?Adv
3708 [e]ἰδοὺ
idou
Behold,V-AMA-2S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
3962 [e]πατήρ
patēr
fatherN-NMS
4771 [e]σου
sou
of You,PPro-G2S
2504 [e]κἀγὼ
kagō
and I,PPro-N1S
3600 [e]ὀδυνώμενοι
odynōmenoi
distressingV-PPM/P-NMP
2212 [e]ἐζητοῦμέν*
ezētoumen
were seekingV-IIA-1P
4771 [e]σε.
se
You.PPro-A2S





















Greek Texts
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:48 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ Τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ζητοῦμέν σε.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:48 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ Τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ ὁ πατήρ σου καὶ ἐγὼ ὀδυνώμενοι ζητοῦμέν σε.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:48 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ Τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ ὁ πατήρ σου (καὶ) ἐγὼ / κἀγὼ ὀδυνώμενοι ζητοῦμέν / ἐζητοῦμέν σε.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:48 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν· καὶ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἴπεν, Tέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; Ἰδού, ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:48 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπε· Τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:48 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ· τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:48 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν· καὶ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπε, Τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδού, ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:48 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν καὶ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν Τέκνον τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως ἰδού, ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε

Luke 2:48 Hebrew Bible
ויהי כראותם אתו ויחרדו ותאמר אליו אמו בני מדוע ככה עשית לנו הנה אביך ואנכי בעצבת לב בקשנוך׃

Luke 2:48 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܕ ܚܙܐܘܗܝ ܬܡܗܘ ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܐܡܗ ܒܪܝ ܠܡܢܐ ܥܒܕܬ ܠܢ ܗܟܢܐ ܕܗܐ ܐܒܘܟ ܘܐܢܐ ܒܛܘܪܦܐ ܤܓܝܐܐ ܒܥܝܢ ܗܘܝܢ ܠܟ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
When they saw Him, they were astonished; and His mother said to Him, "Son, why have You treated us this way? Behold, Your father and I have been anxiously looking for You."

King James Bible
And when they saw him, they were amazed: and his mother said unto him, Son, why hast thou thus dealt with us? behold, thy father and I have sought thee sorrowing.

Holman Christian Standard Bible
When His parents saw Him, they were astonished, and His mother said to Him, "Son, why have You treated us like this? Your father and I have been anxiously searching for You."
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Luke 2:48Luke 2:48 NIVLuke 2:48 NLTLuke 2:48 ESVLuke 2:48 NASBLuke 2:48 KJVLuke 2:48 Bible AppsLuke 2:48 Biblia ParalelaLuke 2:48 Chinese BibleLuke 2:48 French BibleLuke 2:48 German BibleBible Hub
Luke 2:47
Top of Page
Top of Page