μήτηρ
Englishman's Concordance
μήτηρ (mētēr) — 32 Occurrences

Matthew 12:46 N-NFS
GRK: ἰδοὺ ἡ μήτηρ καὶ οἱ
NAS: behold, His mother and brothers
KJV: behold, [his] mother and
INT: behold the mother and the

Matthew 12:47 Noun-NFS
GRK: ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου καὶ
INT: behold the mother of you and

Matthew 12:48 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ μήτηρ μου καὶ
NAS: Who is My mother and who
KJV: is my mother? and who
INT: is the mother of me and

Matthew 12:49 N-NFS
GRK: Ἰδοὺ ἡ μήτηρ μου καὶ
NAS: Behold My mother and My brothers!
KJV: Behold my mother and my
INT: Behold the mother of me and

Matthew 12:50 N-NFS
GRK: ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν
NAS: and sister and mother.
KJV: sister, and mother.
INT: sister and mother is

Matthew 13:55 N-NFS
GRK: οὐχ ἡ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται
NAS: son? Is not His mother called
KJV: not his mother called Mary?
INT: [Is] not the mother of him called

Matthew 20:20 N-NFS
GRK: αὐτῷ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν
NAS: Then the mother of the sons of Zebedee
KJV: to him the mother of Zebedee's
INT: to him the mother of the sons

Matthew 27:56 N-NFS
GRK: καὶ Ἰωσὴφ μήτηρ καὶ ἡ
NAS: and Mary the mother of James
KJV: and Mary the mother of James and
INT: and Joseph mother and the

Matthew 27:56 N-NFS
GRK: καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν
NAS: and Joseph, and the mother of the sons
KJV: and the mother of Zebedee's
INT: and the mother of the sons

Mark 3:31 N-NFS
GRK: ἔρχεται ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ
NAS: Then His mother and His brothers
KJV: brethren and his mother, and, standing
INT: then came the mother of him and

Mark 3:32 N-NFS
GRK: Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου καὶ
NAS: to Him, Behold, Your mother and Your brothers
KJV: Behold, thy mother and thy
INT: Behold the mother of you and

Mark 3:33 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ μήτηρ μου καὶ
NAS: Who are My mother and My brothers?
KJV: is my mother, or my
INT: are the mother of me and

Mark 3:34 N-NFS
GRK: Ἴδε ἡ μήτηρ μου καὶ
NAS: Behold My mother and My brothers!
KJV: Behold my mother and my
INT: Behold the mother of me and

Mark 3:35 N-NFS
GRK: ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν
NAS: and sister and mother.
KJV: sister, and mother.
INT: sister and mother is

Mark 15:40 N-NFS
GRK: καὶ Ἰωσῆτος μήτηρ καὶ Σαλώμη
NAS: and Mary the mother of James
KJV: and Mary the mother of James the less
INT: and of Joseph mother and Salome

Luke 1:43 N-NFS
GRK: ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ κυρίου
NAS: And how has it [happened] to me, that the mother of my Lord
KJV: to me, that the mother of my Lord
INT: should come the mother of the Lord

Luke 1:60 N-NFS
GRK: ἀποκριθεῖσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν
NAS: But his mother answered and said,
KJV: And his mother answered and said,
INT: having answered the mother of him said

Luke 2:33 N-NFS
GRK: καὶ ἡ μήτηρ θαυμάζοντες ἐπὶ
NAS: And His father and mother were amazed
KJV: and his mother marvelled at
INT: and the mother marveling at

Luke 2:48 N-NFS
GRK: αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ Τέκνον
NAS: Him, they were astonished; and His mother said
KJV: and his mother said unto
INT: him the mother of him Child

Luke 2:51 N-NFS
GRK: καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει
NAS: and He continued in subjection to them; and His mother treasured
KJV: but his mother kept all
INT: And the mother of him treasured up

Luke 8:19 N-NFS
GRK: αὐτὸν ἡ μήτηρ καὶ οἱ
NAS: And His mother and brothers came
KJV: to him [his] mother and his
INT: him the mother and the

Luke 8:20 N-NFS
GRK: αὐτῷ Ἡ μήτηρ σου καὶ
NAS: And it was reported to Him, Your mother and Your brothers
KJV: Thy mother and
INT: him the mother of you and

Luke 8:21 N-NFS
GRK: πρὸς αὐτούς Μήτηρ μου καὶ
NAS: and said to them, My mother and My brothers
KJV: them, My mother and my
INT: to them mother of me and

Luke 12:53 N-NFS
GRK: ἐπὶ πατρί μήτηρ ἐπὶ τὴν
NAS: father, mother against
KJV: the father; the mother against
INT: against father mother against

John 2:1 N-NFS
GRK: ἦν ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ
NAS: of Galilee, and the mother of Jesus
KJV: and the mother of Jesus
INT: was the mother of Jesus

John 2:3 N-NFS
GRK: λέγει ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ
NAS: ran out, the mother of Jesus
KJV: wine, the mother of Jesus
INT: says the mother of Jesus

John 2:5 N-NFS
GRK: λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς
NAS: His mother said to the servants,
KJV: His mother saith unto the servants,
INT: Says the mother of him to the

John 2:12 N-NFS
GRK: καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ
NAS: to Capernaum, He and His mother and [His] brothers
KJV: and his mother, and his
INT: and the mother of him and

John 19:25 N-NFS
GRK: Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ
NAS: of Jesus were His mother, and His mother's
KJV: of Jesus his mother, and his
INT: of Jesus the mother of him and

John 19:27 N-NFS
GRK: Ἴδε ἡ μήτηρ σου καὶ
NAS: Behold, your mother! From that hour
KJV: Behold thy mother! And from
INT: Behold the mother of you And

Galatians 4:26 N-NFS
GRK: ἥτις ἐστὶν μήτηρ ἡμῶν
NAS: above is free; she is our mother.
KJV: which is the mother of us all.
INT: which is mother of us

Revelation 17:5 N-NFS
GRK: ΜΕΓΑΛΗ Η ΜΗΤΗΡ ΤΩΝ ΠΟΡΝΩΝ
NAS: THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS
KJV: THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS
INT: Great the mother of the prostitutes

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page