μητρὶ
Englishman's Concordance
μητρὶ (mētri) — 11 Occurrences

Matthew 14:11 N-DFS
GRK: ἤνεγκεν τῇ μητρὶ αὐτῆς
NAS: and she brought it to her mother.
KJV: she brought [it] to her mother.
INT: she brought [it] to [the] mother of her

Matthew 15:5 N-DFS
GRK: ἢ τῇ μητρί Δῶρον ὃ
NAS: or mother, Whatever
KJV: or [his] mother, [It is] a gift,
INT: or the mother [It is] a gift whoever

Mark 6:24 N-DFS
GRK: εἶπεν τῇ μητρὶ αὐτῆς Τί
NAS: out and said to her mother, What
KJV: unto her mother, What
INT: said the mother of her What

Mark 6:28 N-DFS
GRK: αὐτὴν τῇ μητρὶ αὐτῆς
NAS: and the girl gave it to her mother.
KJV: it to her mother.
INT: it the mother of her

Mark 7:11 N-DFS
GRK: ἢ τῇ μητρί Κορβάν ὅ
NAS: or [his] mother, whatever
KJV: or mother, [It is] Corban,
INT: or the mother [It is] a corban that

Mark 7:12 N-DFS
GRK: ἢ τῇ μητρί
NAS: for [his] father or [his] mother;
KJV: or his mother;
INT: or the mother

Luke 7:12 N-DFS
GRK: υἱὸς τῇ μητρὶ αὐτοῦ καὶ
NAS: son of his mother, and she was a widow;
KJV: son of his mother, and she
INT: son of the mother of him and

Luke 7:15 N-DFS
GRK: αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ
NAS: And [Jesus] gave him back to his mother.
KJV: him to his mother.
INT: him to the mother of him

John 19:26 N-DFS
GRK: λέγει τῇ μητρί Γύναι ἴδε
NAS: He said to His mother, Woman,
KJV: unto his mother, Woman,
INT: says to [his] mother Woman behold

Acts 1:14 N-DFS
GRK: Μαριὰμ τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ
NAS: and Mary the mother of Jesus,
KJV: and Mary the mother of Jesus, and
INT: Mary the mother of Jesus

2 Timothy 1:5 N-DFS
GRK: καὶ τῇ μητρί σου Εὐνίκῃ
NAS: Lois and your mother Eunice,
KJV: and thy mother Eunice; and
INT: and in the mother of you Eunice

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page