μήτε
Englishman's Concordance
μήτε (mēte) — 34 Occurrences

Matthew 5:34 Conj
GRK: ὀμόσαι ὅλως μήτε ἐν τῷ
NAS: at all, either by heaven,
KJV: not at all; neither by heaven;
INT: to swear at all neither by the

Matthew 5:35 Conj
GRK: μήτε ἐν τῇ
NAS: or by the earth,
KJV: Nor by the earth;
INT: nor by the

Matthew 5:35 Conj
GRK: ποδῶν αὐτοῦ μήτε εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: of His feet, or by Jerusalem,
KJV: his footstool: neither by Jerusalem;
INT: feet of him nor by Jerusalem

Matthew 5:36 Conj
GRK: μήτε ἐν τῇ
NAS: Nor shall you make an oath
KJV: Neither shalt thou swear by
INT: Neither by the

Matthew 11:18 Conj
GRK: γὰρ Ἰωάννης μήτε ἐσθίων μήτε
NAS: For John came neither eating nor
KJV: John came neither eating nor
INT: indeed John neither eating nor

Matthew 11:18 Conj
GRK: μήτε ἐσθίων μήτε πίνων καὶ
NAS: eating nor drinking,
KJV: neither eating nor drinking, and
INT: neither eating nor drinking and

Luke 7:33 Conj
GRK: ἐσθίων ἄρτον μήτε πίνων οἶνον
NAS: and drinking no wine,
KJV: the Baptist came neither eating bread
INT: eating bread nor drinking wine

Luke 9:3 Conj
GRK: τὴν ὁδόν μήτε ῥάβδον μήτε
NAS: for [your] journey, neither a staff,
KJV: [your] journey, neither staves,
INT: the way neither clubs nor

Luke 9:3 Conj
GRK: μήτε ῥάβδον μήτε πήραν μήτε
NAS: neither a staff, nor a bag, nor
KJV: neither staves, nor scrip, neither
INT: neither clubs nor bag nor

Luke 9:3 Conj
GRK: μήτε πήραν μήτε ἄρτον μήτε
NAS: nor a bag, nor bread, nor
KJV: nor scrip, neither bread, neither
INT: nor bag nor bread nor

Luke 9:3 Conj
GRK: μήτε ἄρτον μήτε ἀργύριον μήτε
NAS: bread, nor money;
KJV: neither bread, neither money; neither
INT: nor bread nor money nor

Luke 9:3 Conj
GRK: μήτε ἀργύριον μήτε ἀνὰ δύο
KJV: neither money; neither have two
INT: nor money nor apiece two

Acts 23:8 Conj
GRK: εἶναι ἀνάστασιν μήτε ἄγγελον μήτε
NAS: resurrection, nor an angel,
KJV: neither angel, nor spirit: but
INT: there is resurrection nor angel nor

Acts 23:8 Conj
GRK: μήτε ἄγγελον μήτε πνεῦμα Φαρισαῖοι
NAS: an angel, nor a spirit,
INT: nor angel nor spirit Pharisees

Acts 23:12 Conj
GRK: ἑαυτοὺς λέγοντες μήτε φαγεῖν μήτε
NAS: saying that they would neither eat
KJV: saying that they would neither eat nor
INT: themselves declaring neither to eat nor

Acts 23:12 Conj
GRK: μήτε φαγεῖν μήτε πίειν ἕως
NAS: eat nor drink
KJV: neither eat nor drink till
INT: neither to eat nor to drink until

Acts 23:21 Conj
GRK: ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν μήτε
NAS: not to eat or drink
KJV: that they will neither eat
INT: put under an oath themselves neither to eat not

Acts 23:21 Conj
GRK: μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕως
KJV: neither eat nor drink till
INT: neither to eat not to drink until

Acts 27:20 Conj
GRK: μήτε δὲ ἡλίου
NAS: Since neither sun nor
KJV: And when neither sun nor
INT: neither moreover sun

Acts 27:20 Conj
GRK: δὲ ἡλίου μήτε ἄστρων ἐπιφαινόντων
NAS: Since neither sun nor stars appeared
KJV: when neither sun nor stars in
INT: moreover sun nor stars appearing

2 Thessalonians 2:2 Conj
GRK: μηδὲ θροεῖσθαι μήτε διὰ πνεύματος
NAS: or be disturbed either by a spirit or
KJV: in mind, or be troubled, neither
INT: nor to be troubled neither by spirit

2 Thessalonians 2:2 Conj
GRK: διὰ πνεύματος μήτε διὰ λόγου
NAS: either by a spirit or a message or
KJV: or be troubled, neither by spirit,
INT: by spirit nor by word

2 Thessalonians 2:2 Conj
GRK: διὰ λόγου μήτε δι' ἐπιστολῆς
NAS: or a message or a letter as if
KJV: by spirit, nor by word,
INT: by word nor by letter

1 Timothy 1:7 Conj
GRK: μὴ νοοῦντες μήτε ἃ λέγουσιν
NAS: even though they do not understand either what
KJV: understanding neither what they say,
INT: not understanding neither what they say

1 Timothy 1:7 Conj
GRK: ἃ λέγουσιν μήτε περὶ τίνων
NAS: they are saying or the matters about
KJV: they say, nor whereof
INT: what they say nor concerning what

Hebrews 7:3 Conj
GRK: ἀμήτωρ ἀγενεαλόγητος μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν
NAS: having neither beginning
KJV: having neither beginning
INT: without mother without genealogy neither beginning of days

Hebrews 7:3 Conj
GRK: ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος
NAS: beginning of days nor end of life,
KJV: beginning of days, nor end of life;
INT: beginning of days nor of life end

James 5:12 Conj
GRK: μὴ ὀμνύετε μήτε τὸν οὐρανὸν
NAS: do not swear, either by heaven
KJV: swear not, neither by heaven, neither
INT: not swear neither [by] heaven

James 5:12 Conj
GRK: τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν γῆν
NAS: either by heaven or by earth or
KJV: by heaven, neither by the earth,
INT: heaven nor the earth

James 5:12 Conj
GRK: τὴν γῆν μήτε ἄλλον τινὰ
NAS: or by earth or with any other
KJV: by the earth, neither by any
INT: the earth nor other any

Revelation 7:1 Conj
GRK: τῆς γῆς μήτε ἐπὶ τῆς
NAS: on the earth or on the sea
KJV: on the earth, nor on the sea,
INT: the earth nor on the

Revelation 7:1 Conj
GRK: τῆς θαλάσσης μήτε ἐπὶ πᾶν
NAS: or on the sea or on any tree.
KJV: on the sea, nor on any
INT: the sea nor upon any

Revelation 7:3 Conj
GRK: τὴν γῆν μήτε τὴν θάλασσαν
NAS: Do not harm the earth or the sea or
KJV: not the earth, neither the sea, nor
INT: the earth nor the sea

Revelation 7:3 Conj
GRK: τὴν θάλασσαν μήτε τὰ δένδρα
NAS: or the sea or the trees until
KJV: neither the sea, nor the trees, till
INT: the sea nor the trees

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page