1605. ἐκπλήσσω (ekpléssó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1605. ἐκπλήσσω (ekpléssó) — 13 Occurrences

Matthew 7:28 V-IIM/P-3P
GRK: λόγους τούτους ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι
NAS: the crowds were amazed at His teaching;
KJV: the people were astonished at
INT: words these were astonished the crowds

Matthew 13:54 V-PNM/P
GRK: αὐτῶν ὥστε ἐκπλήσσεσθαι αὐτοὺς καὶ
NAS: so that they were astonished, and said,
KJV: they were astonished, and
INT: of them so that were astonished they and

Matthew 19:25 V-IIM/P-3P
GRK: οἱ μαθηταὶ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες
NAS: [this], they were very astonished and said,
KJV: [it], they were exceedingly amazed, saying,
INT: the disciples were astonished exceedingly saying

Matthew 22:33 V-IIM/P-3P
GRK: οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ
NAS: heard [this], they were astonished at His teaching.
KJV: heard [this], they were astonished at
INT: the crowds were astonished at the

Mark 1:22 V-IIM/P-3P
GRK: καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ
NAS: They were amazed at His teaching;
KJV: And they were astonished at his
INT: And they were astonished at the

Mark 6:2 V-IIM/P-3P
GRK: πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο λέγοντες Πόθεν
NAS: listeners were astonished, saying,
KJV: hearing [him] were astonished, saying,
INT: many hearing were astonished saying from where

Mark 7:37 V-IIM/P-3P
GRK: καὶ ὑπερπερισσῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες Καλῶς
NAS: They were utterly astonished, saying,
KJV: were beyond measure astonished, saying,
INT: and above measure they were astonished saying Well

Mark 10:26 V-IIM/P-3P
GRK: δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες πρὸς
NAS: They were even more astonished and said
KJV: And they were astonished out of measure,
INT: moreover exceedingly they were astonished saying among

Mark 11:18 V-IIM/P-3S
GRK: ὁ ὄχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τῇ
NAS: crowd was astonished at His teaching.
KJV: all the people was astonished at his
INT: the crowd were astonished at the

Luke 2:48 V-AIP-3P
GRK: ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν καὶ εἶπεν
NAS: When they saw Him, they were astonished; and His mother
KJV: him, they were amazed: and
INT: having seen him they were astonished and said

Luke 4:32 V-IIM/P-3P
GRK: καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ
NAS: and they were amazed at His teaching,
KJV: And they were astonished at his
INT: And they were astonished at the

Luke 9:43 V-IIM/P-3P
GRK: ἐξεπλήσσοντο δὲ πάντες
NAS: And they were all amazed at the greatness
KJV: all amazed at
INT: were astonished moreover all

Acts 13:12 V-PPM/P-NMS
GRK: γεγονὸς ἐπίστευσεν ἐκπλησσόμενος ἐπὶ τῇ
NAS: what had happened, being amazed at the teaching
KJV: believed, being astonished at
INT: had happened believed being astonished at the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page