ἐξεπλήσσοντο
Englishman's Concordance
ἐξεπλήσσοντο (exeplēssonto) — 9 Occurrences

Matthew 7:28 V-IIM/P-3P
GRK: λόγους τούτους ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι
NAS: the crowds were amazed at His teaching;
KJV: the people were astonished at
INT: words these were astonished the crowds

Matthew 19:25 V-IIM/P-3P
GRK: οἱ μαθηταὶ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες
NAS: [this], they were very astonished and said,
KJV: [it], they were exceedingly amazed, saying,
INT: the disciples were astonished exceedingly saying

Matthew 22:33 V-IIM/P-3P
GRK: οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ
NAS: heard [this], they were astonished at His teaching.
KJV: heard [this], they were astonished at
INT: the crowds were astonished at the

Mark 1:22 V-IIM/P-3P
GRK: καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ
NAS: They were amazed at His teaching;
KJV: And they were astonished at his
INT: And they were astonished at the

Mark 6:2 V-IIM/P-3P
GRK: πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο λέγοντες Πόθεν
NAS: listeners were astonished, saying,
KJV: hearing [him] were astonished, saying,
INT: many hearing were astonished saying from where

Mark 7:37 V-IIM/P-3P
GRK: καὶ ὑπερπερισσῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες Καλῶς
NAS: They were utterly astonished, saying,
KJV: were beyond measure astonished, saying,
INT: and above measure they were astonished saying Well

Mark 10:26 V-IIM/P-3P
GRK: δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες πρὸς
NAS: They were even more astonished and said
KJV: And they were astonished out of measure,
INT: moreover exceedingly they were astonished saying among

Luke 4:32 V-IIM/P-3P
GRK: καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ
NAS: and they were amazed at His teaching,
KJV: And they were astonished at his
INT: And they were astonished at the

Luke 9:43 V-IIM/P-3P
GRK: ἐξεπλήσσοντο δὲ πάντες
NAS: And they were all amazed at the greatness
KJV: all amazed at
INT: were astonished moreover all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page