πρώτην
Englishman's Concordance
πρώτην (prōtēn) — 6 Occurrences

Luke 15:22 Adj-AFS
GRK: στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε
NAS: bring out the best robe
KJV: Bring forth the best robe,
INT: robe the best and clothe

Acts 12:10 Adj-AFS
GRK: διελθόντες δὲ πρώτην φυλακὴν καὶ
NAS: When they had passed the first and second
KJV: they were past the first and
INT: having passed through moreover a first guard and

1 Timothy 5:12 Adj-AFS
GRK: ὅτι τὴν πρώτην πίστιν ἠθέτησαν
NAS: they have set aside their previous pledge.
KJV: they have cast off their first faith.
INT: because the first faith they cast off

Hebrews 8:13 Adj-AFS
GRK: πεπαλαίωκεν τὴν πρώτην τὸ δὲ
NAS: [covenant], He has made the first obsolete. But whatever is becoming obsolete
KJV: [covenant], he hath made the first old.
INT: he has made old the first that which moreover

Hebrews 9:6 Adj-AFS
GRK: μὲν τὴν πρώτην σκηνὴν διὰ
NAS: entering the outer tabernacle
KJV: into the first tabernacle,
INT: indeed the first tabernacle at all times

Revelation 2:4 Adj-AFS
GRK: σου τὴν πρώτην ἀφῆκες
NAS: you, that you have left your first love.
KJV: thou hast left thy first love.
INT: of you first you did leave

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page