πρῶτον
Englishman's Concordance
πρῶτον (prōton) — 7 Occurrences

John 10:40 Adj-NNS
GRK: Ἰωάννης τὸ πρῶτον βαπτίζων καὶ
NAS: John was first baptizing,
INT: John first baptizing and

John 12:16 Adj-ANS
GRK: μαθηταὶ τὸ πρῶτον ἀλλ' ὅτε
NAS: did not understand at the first; but when
INT: disciples from the first but when

John 19:39 Adj-ANS
GRK: νυκτὸς τὸ πρῶτον φέρων μίγμα
NAS: Nicodemus, who had first come
INT: by night at the first bearing a mixture

Acts 1:1 Adj-AMS
GRK: ΤΟΝ ΜΕΝ ΠΡΩΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ἐποιησάμην
NAS: The first account I composed,
INT: The indeed first account I made

Hebrews 10:9 Adj-ANS
GRK: ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ
NAS: He takes away the first in order
KJV: He taketh away the first, that
INT: He takes away the first that the

Revelation 4:7 Adj-NNS
GRK: ζῷον τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι
NAS: The first creature [was] like
KJV: And the first beast [was] like
INT: living creature first [was] like a lion

Revelation 13:12 Adj-ANS
GRK: θηρίον τὸ πρῶτον οὗ ἐθεραπεύθη
NAS: in it to worship the first beast,
KJV: to worship the first beast, whose
INT: beast first of whom was healed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page