πρωτότοκον
Englishman's Concordance
πρωτότοκον (prōtotokon) — 3 Occurrences

Luke 2:7 Adj-AMS
GRK: αὐτῆς τὸν πρωτότοκον καὶ ἐσπαργάνωσεν
NAS: And she gave birth to her firstborn son;
KJV: her firstborn son,
INT: of her the first-born and wrapped in swaddling clothes

Romans 8:29 Adj-AMS
GRK: εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς
NAS: so that He would be the firstborn among
KJV: he might be the firstborn among many
INT: to be him firstborn among many

Hebrews 1:6 Adj-AMS
GRK: εἰσαγάγῃ τὸν πρωτότοκον εἰς τὴν
NAS: brings the firstborn into the world,
KJV: he bringeth in the firstbegotten into
INT: he brings in the first-born into the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page