πρωτότοκος
Englishman's Concordance
πρωτότοκος (prōtotokos) — 3 Occurrences

Colossians 1:15 Adj-NMS
GRK: τοῦ ἀοράτου πρωτότοκος πάσης κτίσεως
NAS: God, the firstborn of all
KJV: God, the firstborn of every
INT: invisible [the] firstborn of all creation

Colossians 1:18 Adj-NMS
GRK: ἡ ἀρχή πρωτότοκος ἐκ τῶν
NAS: and He is the beginning, the firstborn from the dead,
KJV: the beginning, the firstborn from
INT: the beginning firstborn from among the

Revelation 1:5 Adj-NMS
GRK: πιστός ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν
NAS: witness, the firstborn of the dead,
KJV: witness, [and] the first begotten of
INT: faithful the firstborn of the dead

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page