πρώτους
Englishman's Concordance
πρώτους (prōtous) — 3 Occurrences

Acts 13:50 Adj-AMP
GRK: καὶ τοὺς πρώτους τῆς πόλεως
NAS: of prominence and the leading men of the city,
KJV: and the chief men of the city,
INT: and the principal [men] of the city

Acts 27:43 Adj-AMP
GRK: κολυμβᾷν ἀπορίψαντας πρώτους ἐπὶ τὴν
NAS: should jump overboard first and get
KJV: should cast [themselves] first [into the sea], and get
INT: to swim having cast [themselves] off first on the

Acts 28:17 Adj-AMP
GRK: τῶν Ἰουδαίων πρώτους συνελθόντων δὲ
NAS: those who were the leading men of the Jews,
KJV: called the chief of the Jews
INT: of the Jews chief ones having come together moreover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page