1 Corinthians 7:39
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1135 [e]Γυνὴ
Gynē
A wifeN-NFS
1210 [e]δέδεται
dedetai
is boundV-RIM/P-3S
1909 [e]ἐφ’
eph’
forPrep
3745 [e]ὅσον
hoson
as long asRelPro-AMS
5550 [e]χρόνον
chronon
timeN-AMS
2198 [e]ζῇ
may liveV-PIA-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
435 [e]ἀνὴρ
anēr
husbandN-NMS
846 [e]αὐτῆς·
autēs
of her;PPro-GF3S
1437 [e]ἐὰν
ean
ifConj
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
2837 [e]κοιμηθῇ
koimēthē
shall have diedV-ASP-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
435 [e]ἀνήρ,
anēr
husband,N-NMS
1658 [e]ἐλευθέρα
eleuthera
freeAdj-NFS
1510 [e]ἐστὶν
estin
she isV-PIA-3S
3739 [e]
to whomRelPro-DMS
2309 [e]θέλει
thelei
she willsV-PIA-3S
1060 [e]γαμηθῆναι,
gamēthēnai
to be married,V-ANP
3440 [e]μόνον
monon
onlyAdv
1722 [e]ἐν
en
inPrep
2962 [e]Κυρίῳ·
Kyriō
[the] Lord.N-DMS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:39 Greek NT: Nestle 1904
Γυνὴ δέδεται ἐφ’ ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς· ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ὁ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν Κυρίῳ·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:39 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Γυνὴ δέδεται ἐφ' ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς· ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ὁ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν κυρίῳ·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:39 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Γυνὴ δέδεται ἐφ' ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς· ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ὁ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν κυρίῳ·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:39 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Γυνὴ δέδεται νόμῳ ἐφ’ ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς· ἐὰν δὲ καὶ κοιμηθῇ ὁ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν κυρίῳ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:39 Greek NT: Greek Orthodox Church
Γυνὴ δέδεται νόμῳ ἐφ’ ὅσον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς· ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ὁ ἀνήρ αὐτῆς, ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν Κυρίῳ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:39 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
γυνὴ δέδεται ἐφ’ ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς· ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ὁ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν κυρίῳ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:39 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Γυνὴ δέδεται νόμῳ ἐφ’ ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς· ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ὁ ἀνήρ αὐτῆς, ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν Κυρίῳ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:39 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Γυνὴ δέδεται νόμῳ ἐφ' ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς· ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ὁ ἀνήρ αὐτῆς ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι μόνον ἐν κυρίῳ

1 Corinthians 7:39 Hebrew Bible
האשה קשורה לבעלה על פי התורה כל עת שהוא חי וכי מת בעלה אזי מתרת היא להנשא למי שתרצה ובלבד שתהיה באדון׃

1 Corinthians 7:39 Aramaic NT: Peshitta
ܐܢܬܬܐ ܟܡܐ ܕܚܝ ܒܥܠܗ ܐܤܝܪܐ ܗܝ ܒܢܡܘܤܐ ܐܢ ܕܝܢ ܢܕܡܟ ܒܥܠܗ ܡܚܪܪܐ ܗܝ ܕܬܗܘܐ ܠܡܢ ܕܨܒܝܐ ܒܠܚܘܕ ܒܡܪܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
A wife is bound as long as her husband lives; but if her husband is dead, she is free to be married to whom she wishes, only in the Lord.

King James Bible
The wife is bound by the law as long as her husband liveth; but if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will; only in the Lord.

Holman Christian Standard Bible
A wife is bound as long as her husband is living. But if her husband dies, she is free to be married to anyone she wants--only in the Lord.
Treasury of Scripture Knowledge

wife.

1 Corinthians 7:10,15 And to the married I command, yet not I, but the Lord, Let not the …

Romans 7:2,3 For the woman which has an husband is bound by the law to her husband …

only.

Genesis 6:2 That the sons of God saw the daughters of men that they were fair; …

Deuteronomy 7:3,4 Neither shall you make marriages with them; your daughter you shall …

Malachi 2:11 Judah has dealt treacherously, and an abomination is committed in …

2 Corinthians 6:14-16 Be you not unequally yoked together with unbelievers: for what fellowship …

Links
1 Corinthians 7:391 Corinthians 7:39 NIV1 Corinthians 7:39 NLT1 Corinthians 7:39 ESV1 Corinthians 7:39 NASB1 Corinthians 7:39 KJV1 Corinthians 7:39 Bible Apps1 Corinthians 7:39 Biblia Paralela1 Corinthians 7:39 Chinese Bible1 Corinthians 7:39 French Bible1 Corinthians 7:39 German BibleBible Hub
1 Corinthians 7:38
Top of Page
Top of Page