γυνὴ
Englishman's Concordance
γυνὴ (gynē) — 73 Occurrences

Matthew 9:20 N-NFS
GRK: Καὶ ἰδοὺ γυνὴ αἱμορροοῦσα δώδεκα
NAS: And a woman who had been suffering from a hemorrhage
KJV: behold, a woman, which was diseased with an issue of blood
INT: And behold a woman having had a flux of blood twelve

Matthew 9:22 N-NFS
GRK: ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς
NAS: At once the woman was made well.
KJV: And the woman was made whole
INT: was cured the woman from the

Matthew 13:33 N-NFS
GRK: ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς
NAS: leaven, which a woman took and hid
KJV: which a woman took,
INT: which having taken a woman hid in

Matthew 15:22 N-NFS
GRK: Καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ
NAS: And a Canaanite woman from that region
KJV: And, behold, a woman of Canaan came
INT: and behold a woman Canaanite from

Matthew 22:27 N-NFS
GRK: ἀπέθανεν ἡ γυνή
NAS: Last of all, the woman died.
KJV: last of all the woman died also.
INT: died the woman

Matthew 22:28 N-NFS
GRK: ἑπτὰ ἔσται γυνή πάντες γὰρ
NAS: whose wife of the seven
KJV: whose wife shall she be
INT: seven will she be wife all indeed

Matthew 26:7 N-NFS
GRK: προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον
NAS: a woman came
KJV: unto him a woman having
INT: came to him a woman having an alabaster flask

Matthew 27:19 N-NFS
GRK: αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα
NAS: on the judgment seat, his wife sent
KJV: the judgment seat, his wife sent unto
INT: him the wife of him saying

Mark 5:25 N-NFS
GRK: καὶ γυνὴ οὖσα ἐν
NAS: A woman who had had a hemorrhage
KJV: a certain woman, which had an
INT: And a woman being with

Mark 5:33 N-NFS
GRK: ἡ δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα καὶ
NAS: But the woman fearing and trembling,
KJV: But the woman fearing and
INT: and [the] woman having been frightened and

Mark 7:25 N-NFS
GRK: εὐθὺς ἀκούσασα γυνὴ περὶ αὐτοῦ
NAS: But after hearing of Him, a woman whose
KJV: For a [certain] woman, whose
INT: immediately Having heard a woman about him

Mark 7:26 N-NFS
GRK: ἡ δὲ γυνὴ ἦν Ἑλληνίς
NAS: Now the woman was a Gentile,
KJV: The woman was a Greek,
INT: and [the] woman now was Gentile

Mark 12:22 N-NFS
GRK: καὶ ἡ γυνὴ ἀπέθανεν
NAS: Last of all the woman died also.
KJV: last of all the woman died also.
INT: also the woman died

Mark 12:23 N-NFS
GRK: αὐτῶν ἔσται γυνή οἱ γὰρ
NAS: one's wife will she be? For all
KJV: whose wife shall she be
INT: of them will she be wife indeed

Mark 14:3 N-NFS
GRK: αὐτοῦ ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον
NAS: [at the table], there came a woman with an alabaster
KJV: there came a woman having
INT: of him came a woman having alabastar flask

Luke 1:5 N-NFS
GRK: Ἀβιά καὶ γυνὴ αὐτῷ ἐκ
NAS: of Abijah; and he had a wife from the daughters
KJV: and his wife [was] of the daughters
INT: of Abijah and wife of him of

Luke 1:13 N-NFS
GRK: καὶ ἡ γυνή σου Ἐλισάβετ
NAS: has been heard, and your wife Elizabeth
KJV: and thy wife Elisabeth shall bear
INT: and the wife of you Elizabeth

Luke 1:18 N-NFS
GRK: καὶ ἡ γυνή μου προβεβηκυῖα
NAS: an old man and my wife is advanced
KJV: and my wife well stricken in
INT: and the wife of me [is] advanced

Luke 1:24 N-NFS
GRK: Ἐλισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ καὶ
NAS: Elizabeth his wife became pregnant,
KJV: days his wife Elisabeth conceived,
INT: Elizabeth the wife of him and

Luke 7:37 N-NFS
GRK: Καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἥτις ἦν
NAS: And there was a woman in the city who
KJV: And, behold, a woman in the city,
INT: And behold a woman who was

Luke 7:39 N-NFS
GRK: ποταπὴ ἡ γυνὴ ἥτις ἅπτεται
NAS: this woman is who
KJV: what manner of woman [this is] that
INT: what the woman [is] who touches

Luke 8:3 N-NFS
GRK: καὶ Ἰωάννα γυνὴ Χουζᾶ ἐπιτρόπου
NAS: and Joanna the wife of Chuza, Herod's
KJV: And Joanna the wife of Chuza Herod's
INT: and Joanna wife of Chuza a manager

Luke 8:43 N-NFS
GRK: καὶ γυνὴ οὖσα ἐν
NAS: And a woman who had a hemorrhage
KJV: And a woman having an issue
INT: And a woman being with

Luke 8:47 N-NFS
GRK: δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ
NAS: When the woman saw
KJV: And when the woman saw that
INT: moreover the woman that not

Luke 10:38 N-NFS
GRK: κώμην τινά γυνὴ δέ τις
NAS: a village; and a woman named
KJV: and a certain woman named Martha
INT: a village certain a woman moreover certain

Luke 11:27 N-NFS
GRK: τις φωνὴν γυνὴ ἐκ τοῦ
NAS: one of the women in the crowd
KJV: a certain woman of
INT: a certain [her] voice woman from the

Luke 13:11 N-NFS
GRK: καὶ ἰδοὺ γυνὴ πνεῦμα ἔχουσα
NAS: And there was a woman who for eighteen
KJV: there was a woman which had
INT: And behold a woman a spirit having

Luke 13:21 N-NFS
GRK: ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς
NAS: leaven, which a woman took and hid
KJV: leaven, which a woman took and hid
INT: which having taken a woman hid in

Luke 15:8 N-NFS
GRK: Ἢ τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα
NAS: Or what woman, if she has
KJV: Either what woman having ten
INT: Or what woman drachmas having

Luke 20:32 N-NFS
GRK: καὶ ἡ γυνὴ ἀπέθανεν
NAS: Finally the woman died also.
KJV: Last of all the woman died also.
INT: also the woman died

Luke 20:33 N-NFS
GRK: γυνὴ οὖν ἐν
NAS: one's wife will she be? For all
KJV: whose wife of them
INT: the wife therefore in

Luke 20:33 N-NFS
GRK: αὐτῶν γίνεται γυνή οἱ γὰρ
KJV: had her to wife.
INT: of them does she become wife the indeed

John 4:7 N-NFS
GRK: ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς
NAS: There came a woman of Samaria to draw
KJV: There cometh a woman of Samaria
INT: Comes a woman out of

John 4:9 N-NFS
GRK: αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρῖτις
NAS: the Samaritan woman said
KJV: saith the woman of Samaria
INT: to him the woman Samaritan

John 4:11 Noun-NFS
GRK: αὐτῷ ἡ γυνή Κύριε οὔτε
INT: to him the woman Sir nothing

John 4:15 N-NFS
GRK: αὐτὸν ἡ γυνή Κύριε δός
NAS: The woman said to Him, Sir,
KJV: The woman saith unto
INT: him the woman Sir give

John 4:17 N-NFS
GRK: ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἶπεν
NAS: The woman answered and said,
KJV: The woman answered and
INT: Answered the woman and said

John 4:19 N-NFS
GRK: αὐτῷ ἡ γυνή Κύριε θεωρῶ
NAS: The woman said to Him, Sir,
KJV: The woman saith unto him,
INT: to him the woman Sir I understand

John 4:25 N-NFS
GRK: αὐτῷ ἡ γυνή Οἶδα ὅτι
NAS: The woman said to Him, I know
KJV: The woman saith unto him,
INT: to him the woman I know that

John 4:28 N-NFS
GRK: αὐτῆς ἡ γυνὴ καὶ ἀπῆλθεν
NAS: So the woman left her waterpot,
KJV: The woman then left
INT: of her the woman and went away

John 8:4 N-NFS
GRK: αὕτη ἡ γυνὴ κατείληπται ἐπ'
NAS: this woman has been caught
KJV: this woman was taken
INT: this woman was taken in

John 8:9 N-NFS
GRK: καὶ ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ
NAS: alone, and the woman, where she was, in the center
KJV: alone, and the woman standing in
INT: and the woman in [the] midst

John 16:21 N-NFS
GRK: γυνὴ ὅταν τίκτῃ
NAS: Whenever a woman is in labor she has
KJV: A woman when she is in travail
INT: The woman when she gives birth

Acts 5:7 N-NFS
GRK: καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ μὴ
NAS: hours, and his wife came
KJV: when his wife, not knowing
INT: also the wife of him not

Acts 16:14 N-NFS
GRK: καί τις γυνὴ ὀνόματι Λυδία
NAS: A woman named Lydia,
KJV: And a certain woman named Lydia,
INT: And a certain woman by name Lydia

Acts 17:34 N-NFS
GRK: Ἀρεοπαγίτης καὶ γυνὴ ὀνόματι Δάμαρις
NAS: the Areopagite and a woman named
KJV: and a woman named
INT: Areopagite and a woman by name Damaris

Romans 7:2 N-NFS
GRK: γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι
NAS: For the married woman is bound by law
KJV: For the woman which hath an husband
INT: indeed married woman to the living

1 Corinthians 7:3 N-NFS
GRK: καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί
NAS: also the wife to her husband.
KJV: also the wife unto the husband.
INT: also the wife to the husband

1 Corinthians 7:4 N-NFS
GRK: γυνὴ τοῦ ἰδίου
NAS: The wife does not have authority over
KJV: The wife hath not
INT: The wife the own

1 Corinthians 7:4 N-NFS
GRK: ἀλλὰ ἡ γυνή
NAS: his own body, but the wife [does].
KJV: body, but the wife.
INT: but the wife

1 Corinthians 7:13 N-NFS
GRK: καὶ γυνὴ εἴ τις
NAS: And a woman who has
KJV: And the woman which hath
INT: And a woman if any

1 Corinthians 7:14 N-NFS
GRK: ἡγίασται ἡ γυνὴ ἡ ἄπιστος
NAS: and the unbelieving wife is sanctified
KJV: the unbelieving wife is sanctified
INT: is sanctified the wife unbelieving

1 Corinthians 7:34 N-NFS
GRK: καὶ ἡ γυνὴ ἡ ἄγαμος
NAS: and [his interests] are divided. The woman who is unmarried,
KJV: There is difference [also] between a wife and
INT: both the woman unmarried

1 Corinthians 7:39 N-NFS
GRK: Γυνὴ δέδεται ἐφ'
NAS: A wife is bound as long
KJV: The wife is bound by the law
INT: A wife is bound for

1 Corinthians 11:5 N-NFS
GRK: πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη ἢ
NAS: But every woman who has her head
KJV: But every woman that prayeth or
INT: every moreover woman praying or

1 Corinthians 11:6 N-NFS
GRK: οὐ κατακαλύπτεται γυνή καὶ κειράσθω
NAS: For if a woman does not cover
KJV: For if the woman be not
INT: not be concealed a woman also let her be shaved

1 Corinthians 11:7 N-NFS
GRK: ὑπάρχων ἡ γυνὴ δὲ δόξα
NAS: of God; but the woman is the glory
KJV: of God: but the woman is the glory
INT: being the woman however glory

1 Corinthians 11:8 N-NFS
GRK: γυναικός ἀλλὰ γυνὴ ἐξ ἀνδρός
NAS: from woman, but woman from man;
KJV: the woman; but the woman of the man.
INT: woman but woman of man

1 Corinthians 11:9 N-NFS
GRK: γυναῖκα ἀλλὰ γυνὴ διὰ τὸν
NAS: sake, but woman for the man's
KJV: the woman; but the woman for the man.
INT: woman but woman on account of the

1 Corinthians 11:10 N-NFS
GRK: ὀφείλει ἡ γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν
NAS: Therefore the woman ought to have
KJV: cause ought the woman to have power
INT: ought the woman authority to have

1 Corinthians 11:11 N-NFS
GRK: πλὴν οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρὸς
NAS: neither is woman independent
KJV: without the woman, neither
INT: However neither [is] woman apart from man

1 Corinthians 11:12 N-NFS
GRK: γὰρ ἡ γυνὴ ἐκ τοῦ
NAS: For as the woman originates from the man,
KJV: For as the woman [is] of the man,
INT: indeed the woman of the

1 Corinthians 11:15 N-NFS
GRK: γυνὴ δὲ ἐὰν
NAS: but if a woman has long hair,
KJV: But if a woman have long hair, it is
INT: A woman however if

Ephesians 5:33 N-NFS
GRK: ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται
NAS: even as himself, and the wife must [see to it] that she respects
KJV: and the wife [see] that
INT: and [the] wife that she might respect

1 Timothy 2:11 N-NFS
GRK: Γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ
NAS: A woman must quietly
KJV: Let the woman learn in
INT: A woman in quietness

1 Timothy 2:14 N-NFS
GRK: ἡ δὲ γυνὴ ἐξαπατηθεῖσα ἐν
NAS: [who] was deceived, but the woman being deceived,
KJV: but the woman being deceived
INT: but [the] woman having been deceived in

1 Timothy 5:9 N-NFS
GRK: ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή
NAS: years old, [having been] the wife of one
KJV: having been the wife of one
INT: of one man wife

Revelation 12:1 N-NFS
GRK: τῷ οὐρανῷ γυνὴ περιβεβλημένη τὸν
NAS: in heaven: a woman clothed
KJV: heaven; a woman clothed
INT: heaven a woman clothed with the

Revelation 12:6 N-NFS
GRK: καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς
NAS: Then the woman fled
KJV: And the woman fled into
INT: And the woman fled into

Revelation 17:4 N-NFS
GRK: καὶ ἡ γυνὴ ἦν περιβεβλημένη
NAS: The woman was clothed in purple
KJV: And the woman was arrayed
INT: And the woman was clothed in

Revelation 17:9 N-NFS
GRK: ὅπου ἡ γυνὴ κάθηται ἐπ'
NAS: mountains on which the woman sits,
KJV: on which the woman sitteth.
INT: where the woman sits on

Revelation 17:18 N-NFS
GRK: καὶ ἡ γυνὴ ἣν εἶδες
NAS: The woman whom you saw
KJV: And the woman which thou sawest
INT: And the woman whom you saw

Revelation 19:7 N-NFS
GRK: καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἡτοίμασεν
NAS: has come and His bride has made
KJV: and his wife hath made herself
INT: and the wife of it did make ready

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page