γύναι
Englishman's Concordance
γύναι (gynai) — 10 Occurrences

Matthew 15:28 N-VFS
GRK: αὐτῇ Ὦ γύναι μεγάλη σου
NAS: to her, O woman, your faith
KJV: unto her, O woman, great [is] thy
INT: to her O woman great [is] of you

Luke 13:12 N-VFS
GRK: εἶπεν αὐτῇ Γύναι ἀπολέλυσαι τῆς
NAS: and said to her, Woman, you are freed
KJV: unto her, Woman, thou art loosed
INT: said to her Woman you have been freed from the

Luke 22:57 N-VFS
GRK: οἶδα αὐτόν γύναι
NAS: [it], saying, Woman, I do not know
KJV: him, saying, Woman, I know him
INT: I do know him woman

John 2:4 N-VFS
GRK: καὶ σοί γύναι οὔπω ἥκει
NAS: said to her, Woman, what
KJV: saith unto her, Woman, what have I
INT: with to you woman not yet is come

John 4:21 N-VFS
GRK: Πίστευέ μοι γύναι ὅτι ἔρχεται
NAS: said to her, Woman, believe
KJV: saith unto her, Woman, believe me,
INT: believe me Woman that is coming

John 8:10 N-VFS
GRK: εἶπεν αὐτῇ Γύναι ποῦ εἰσίν
NAS: said to her, Woman, where
KJV: none but the woman, he said unto her,
INT: said to her Woman where are they

John 19:26 N-VFS
GRK: τῇ μητρί Γύναι ἴδε ὁ
NAS: to His mother, Woman, behold,
KJV: unto his mother, Woman, behold thy
INT: to [his] mother Woman behold the

John 20:13 N-VFS
GRK: αὐτῇ ἐκεῖνοι Γύναι τί κλαίεις
NAS: And they said to her, Woman, why
KJV: say unto her, Woman, why weepest thou?
INT: to her they Woman why weep you

John 20:15 N-VFS
GRK: αὐτῇ Ἰησοῦς Γύναι τί κλαίεις
NAS: said to her, Woman, why
KJV: unto her, Woman, why
INT: to her Jesus Woman why weep you

1 Corinthians 7:16 N-VFS
GRK: γὰρ οἶδας γύναι εἰ τὸν
NAS: do you know, O wife, whether
KJV: knowest thou, O wife, whether
INT: indeed know you O wife if the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page