γυναῖκες
Englishman's Concordance
γυναῖκες (gynaikes) — 15 Occurrences

Matthew 27:55 N-NFP
GRK: δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ
NAS: Many women were there looking
KJV: And many women were there
INT: moreover there women many from

Mark 15:40 N-NFP
GRK: δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν
NAS: There were also [some] women looking
KJV: were also women looking on afar
INT: moreover also women from afar off

Luke 8:2 N-NFP
GRK: καὶ γυναῖκές τινες αἳ
NAS: and [also] some women who had been
KJV: And certain women, which had been
INT: and women certain who

Luke 23:49 N-NFP
GRK: μακρόθεν καὶ γυναῖκες αἱ συνακολουθοῦσαι
NAS: His acquaintances and the women who accompanied
KJV: and the women that followed
INT: afar also women the [ones] having followed

Luke 23:55 N-NFP
GRK: δὲ αἱ γυναῖκες αἵτινες ἦσαν
NAS: Now the women who had come
KJV: And the women also, which
INT: moreover the women who were

Luke 24:22 N-NFP
GRK: ἀλλὰ καὶ γυναῖκές τινες ἐξ
NAS: But also some women among us amazed
KJV: Yea, and certain women also of
INT: however Moreover women certain from among

Luke 24:24 N-NFP
GRK: καὶ αἱ γυναῖκες εἶπον αὐτὸν
NAS: exactly as the women also
KJV: so as the women had said: but
INT: also the women said him

Acts 8:12 N-NFP
GRK: τε καὶ γυναῖκες
NAS: men and women alike.
KJV: men and women.
INT: both and women

1 Corinthians 14:34 N-NFP
GRK: Αἱ γυναῖκες ἐν ταῖς
NAS: The women are to keep silent
KJV: Let your women keep silence in
INT: the women in the

Ephesians 5:22 N-NFP
GRK: Αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις
NAS: Wives, [be subject] to your own
KJV: Wives, submit yourselves unto your own
INT: Wives to the own

Ephesians 5:24 N-NFP
GRK: καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἀνδράσιν
NAS: also the wives [ought to be] to their husbands
KJV: so [let] the wives [be] to their own
INT: also wives to their own husbands

Colossians 3:18 N-NFP
GRK: Αἱ γυναῖκες ὑποτάσσεσθε τοῖς
NAS: Wives, be subject to your husbands,
KJV: Wives, submit yourselves unto your own
INT: Wives submit yourselves to your own

Hebrews 11:35 N-NFP
GRK: ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως
NAS: Women received [back] their dead
KJV: Women received their
INT: Received women by resurrection

1 Peter 3:1 N-NFP
GRK: Ὁμοίως αἱ γυναῖκες ὑποτασσόμεναι τοῖς
NAS: In the same way, you wives, be submissive
KJV: Likewise, ye wives, [be] in subjection
INT: Likewise wives being subject to the

1 Peter 3:5 N-NFP
GRK: αἱ ἅγιαι γυναῖκες αἱ ἐλπίζουσαι
NAS: the holy women also,
KJV: the holy women also,
INT: the holy women hoping

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page