γυναικῶν
Englishman's Concordance
γυναικῶν (gynaikōn) — 11 Occurrences

Matthew 11:11 N-GFP
GRK: ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου
NAS: those born of women there has not arisen
KJV: them that are born of women there hath
INT: among [those] born of women one greater than John

Matthew 14:21 N-GFP
GRK: πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων
NAS: who ate, besides women and children.
KJV: men, beside women and children.
INT: five thousand besides women and children

Matthew 15:38 N-GFP
GRK: ἄνδρες χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων
NAS: men, besides women and children.
KJV: men, beside women and children.
INT: men besides women and children

Luke 7:28 N-GFP
GRK: ἐν γεννητοῖς γυναικῶν Ἰωάννου οὐδεὶς
NAS: those born of women there is no one
KJV: those that are born of women there is
INT: among [those] born of women than John no one

Luke 23:27 N-GFP
GRK: λαοῦ καὶ γυναικῶν αἳ ἐκόπτοντο
NAS: of the people, and of women who
KJV: of people, and of women, which also
INT: people and of women who were mourning

Acts 5:14 N-GFP
GRK: τε καὶ γυναικῶν
NAS: of men and women, were constantly added
KJV: of men and women.)
INT: both and women

Acts 17:4 N-GFP
GRK: πλῆθος πολὺ γυναικῶν τε τῶν
NAS: and a number of the leading women.
KJV: and of the chief women not a few.
INT: a multitude great women moreover the

Acts 17:12 N-GFP
GRK: τῶν Ἑλληνίδων γυναικῶν τῶν εὐσχημόνων
NAS: of prominent Greek women and men.
KJV: of honourable women which
INT: of the Grecian women prominent

1 Peter 3:1 N-GFP
GRK: τῆς τῶν γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ
NAS: a word by the behavior of their wives,
KJV: by the conversation of the wives;
INT: the of the wives conduct without

Revelation 9:8 N-GFP
GRK: ὡς τρίχας γυναικῶν καὶ οἱ
NAS: the hair of women, and their teeth
KJV: as the hair of women, and their
INT: as hair of women and the

Revelation 14:4 N-GFP
GRK: οἳ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν
NAS: are the ones who have not been defiled with women, for they have kept themselves
KJV: defiled with women; for they are
INT: they who with women not were soiled

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page