1 Corinthians 7:14
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
37 [e]ἡγίασται
hēgiastai
Is sanctifiedV-RIM/P-3S
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
3588 [e]
ho
theArt-NMS
435 [e]ἀνὴρ
anēr
husbandN-NMS
3588 [e]
ho
- Art-NMS
571 [e]ἄπιστος
apistos
unbelieving,Adj-NMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
1135 [e]γυναικί,
gynaiki
wife;N-DFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
37 [e]ἡγίασται
hēgiastai
is sanctifiedV-RIM/P-3S
3588 [e]
theArt-NFS
1135 [e]γυνὴ
gynē
wifeN-NFS
3588 [e]
- Art-NFS
571 [e]ἄπιστος
apistos
unbelieving,Adj-NFS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
80 [e]ἀδελφῷ·
adelphō
husband;N-DMS
1893 [e]ἐπεὶ
epei
elseConj
686 [e]ἄρα
ara
thenConj
3588 [e]τὰ
ta
theArt-NNP
5043 [e]τέκνα
tekna
childrenN-NNP
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
of youPPro-G2P
169 [e]ἀκάθαρτά
akatharta
uncleanAdj-NNP
1510 [e]ἐστιν,
estin
are;V-PIA-3S
3568 [e]νῦν
nyn
nowAdv
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
40 [e]ἅγιά
hagia
holyAdj-NNP
1510 [e]ἐστιν.
estin
they are.V-PIA-3S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:14 Greek NT: Nestle 1904
ἡγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασται ἡ γυνὴ ἡ ἄπιστος ἐν τῷ ἀδελφῷ· ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστιν, νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:14 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἡγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασται ἡ γυνὴ ἡ ἄπιστος ἐν τῷ ἀδελφῷ· ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστιν, νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:14 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἡγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασται ἡ γυνὴ ἡ ἄπιστος ἐν τῷ ἀδελφῷ· ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστιν, νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:14 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἡγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασται ἡ γυνὴ ἡ ἄπιστος ἐν τῷ ἀνδρί· ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστιν, νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:14 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἡγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασται ἡ γυνὴ ἡ ἄπιστος ἐν τῷ ἀνδρί· ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστι, νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:14 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἡγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασται ἡ γυνὴ ἡ ἄπιστος ἐν τῷ ἀδελφῷ· ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστιν, νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:14 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἡγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασται ἡ γυνὴ ἡ ἄπιστος ἐν τῷ ἀνδρί· ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστι, νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:14 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἡγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί καὶ ἡγίασται ἡ γυνὴ ἡ ἄπιστος ἐν τῷ ἀνδρί· ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστιν νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν

1 Corinthians 7:14 Hebrew Bible
כי האיש אשר איננו מאמין מקדש הוא באשה והאשה אשר איננה מאמנת מקדשת היא באיש שאם לא כן יהיו בניכם טמאים אמנם עתה קדושים המה׃

1 Corinthians 7:14 Aramaic NT: Peshitta
ܡܩܕܫ ܗܘ ܓܝܪ ܓܒܪܐ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢ ܒܐܢܬܬܐ ܕܡܗܝܡܢܐ ܘܡܩܕܫܐ ܗܝ ܐܢܬܬܐ ܐܝܕܐ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܐ ܒܓܒܪܐ ܕܡܗܝܡܢ ܘܐܢ ܠܐ ܒܢܝܗܘܢ ܛܡܐܝܢ ܐܢܘܢ ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܟܝܢ ܐܢܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For the unbelieving husband is sanctified through his wife, and the unbelieving wife is sanctified through her believing husband; for otherwise your children are unclean, but now they are holy.

King James Bible
For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband: else were your children unclean; but now are they holy.

Holman Christian Standard Bible
For the unbelieving husband is set apart for God by the wife, and the unbelieving wife is set apart for God by the husband. Otherwise your children would be corrupt, but now they are set apart for God.
Treasury of Scripture Knowledge

the unbelieving husband.

1 Corinthians 6:15-17 Know you not that your bodies are the members of Christ? shall I …

Ezra 9:1,2 Now when these things were done, the princes came to me, saying, …

1 Timothy 4:5 For it is sanctified by the word of God and prayer.

Titus 1:15 To the pure all things are pure: but to them that are defiled and …

else.

Ezra 9:2 For they have taken of their daughters for themselves, and for their sons…

Isaiah 52:1 Awake, awake; put on your strength, O Zion; put on your beautiful …

Malachi 2:15,16 And did not he make one? Yet had he the residue of the spirit. And …

Acts 10:23 Then called he them in, and lodged them. And on the morrow Peter …

Romans 11:16 For if the first fruit be holy, the lump is also holy: and if the …

Links
1 Corinthians 7:141 Corinthians 7:14 NIV1 Corinthians 7:14 NLT1 Corinthians 7:14 ESV1 Corinthians 7:14 NASB1 Corinthians 7:14 KJV1 Corinthians 7:14 Bible Apps1 Corinthians 7:14 Biblia Paralela1 Corinthians 7:14 Chinese Bible1 Corinthians 7:14 French Bible1 Corinthians 7:14 German BibleBible Hub
1 Corinthians 7:13
Top of Page
Top of Page