1 Corinthians 11:5
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3956 [e]πᾶσα
pasa
EveryAdj-NFS
1161 [e]δὲ
de
nowConj
1135 [e]γυνὴ
gynē
womanN-NFS
4336 [e]προσευχομένη
proseuchomenē
prayingV-PPM/P-NFS
2228 [e]
ē
orConj
4395 [e]προφητεύουσα
prophēteuousa
prophesying,V-PPA-NFS
177 [e]ἀκατακαλύπτῳ
akatakalyptō
uncoveredAdj-DFS
3588 [e]τῇ
with the Art-DFS
2776 [e]κεφαλῇ
kephalē
head,N-DFS
2617 [e]καταισχύνει
kataischynei
dishonorsV-PIA-3S
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
2776 [e]κεφαλὴν
kephalēn
headN-AFS
846 [e]αὐτῆς·
autēs
of her;PPro-GF3S
1520 [e]ἓν
hen
oneAdj-NNS
1063 [e]γάρ
gar
forConj
1510 [e]ἐστιν
estin
it is,V-PIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
846 [e]αὐτὸ
auto
same,PPro-NN3S
3588 [e]τῇ
- Art-DFS
3587 [e]ἐξυρημένῃ.
exyrēmenē
with having been shaven.V-RPM/P-DFS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:5 Greek NT: Nestle 1904
πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη ἢ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτῆς· ἓν γάρ ἐστιν καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:5 Greek NT: Westcott and Hort 1881
πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη ἢ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτῆς, ἓν γάρ ἐστιν καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:5 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη ἢ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτῆς, ἓν γάρ ἐστιν καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:5 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη ἢ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ, καταισχύνει τὴν κεφαλὴν ἑαυτῆς· ἓν γάρ ἐστιν καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:5 Greek NT: Greek Orthodox Church
πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη ἢ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν ἑαυτῆς· ἓν γάρ ἐστι καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:5 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη ἢ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτῆς· ἓν γάρ ἐστιν καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:5 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη ἢ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ, καταισχύνει τὴν κεφαλὴν ἑαυτῆς· ἓν γάρ ἐστι καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:5 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη ἢ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν ἑαυτῆς· ἓν γάρ ἐστιν καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ

1 Corinthians 11:5 Hebrew Bible
וכל אשה אשר תתפלל או תתנבא וראשה פרוע מבזה היא את ראשה יען בזה היא כמו מגלחה׃

1 Corinthians 11:5 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܠ ܐܢܬܬܐ ܕܡܨܠܝܐ ܐܘ ܡܬܢܒܝܐ ܟܕ ܓܠܐ ܪܫܗ ܡܒܗܬܐ ܪܫܗ ܫܘܝܐ ܗܝ ܓܝܪ ܥܡ ܗܝ ܕܓܪܝܥ ܪܫܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But every woman who has her head uncovered while praying or prophesying disgraces her head, for she is one and the same as the woman whose head is shaved.

King James Bible
But every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered dishonoureth her head: for that is even all one as if she were shaven.

Holman Christian Standard Bible
But every woman who prays or prophesies with her head uncovered dishonors her head, since that is one and the same as having her head shaved.
Treasury of Scripture Knowledge

or.

Luke 2:36 And there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of …

Acts 2:17 And it shall come to pass in the last days, said God, I will pour …

Acts 21:9 And the same man had four daughters, virgins, which did prophesy.

shaven.

Deuteronomy 21:12 Then you shall bring her home to your house, and she shall shave …

Links
1 Corinthians 11:51 Corinthians 11:5 NIV1 Corinthians 11:5 NLT1 Corinthians 11:5 ESV1 Corinthians 11:5 NASB1 Corinthians 11:5 KJV1 Corinthians 11:5 Bible Apps1 Corinthians 11:5 Biblia Paralela1 Corinthians 11:5 Chinese Bible1 Corinthians 11:5 French Bible1 Corinthians 11:5 German BibleBible Hub
1 Corinthians 11:4
Top of Page
Top of Page