καταισχύνει
Englishman's Concordance
καταισχύνει (kataischynei) — 3 Occurrences

Romans 5:5 V-PIA-3S
GRK: ἐλπὶς οὐ καταισχύνει ὅτι ἡ
NAS: and hope does not disappoint, because
KJV: maketh not ashamed; because the love
INT: hope not does make ashamed because the

1 Corinthians 11:4 V-PIA-3S
GRK: κεφαλῆς ἔχων καταισχύνει τὴν κεφαλὴν
NAS: or prophesying disgraces his head.
KJV: covered, dishonoureth his
INT: [his] head having puts to shame the head

1 Corinthians 11:5 V-PIA-3S
GRK: τῇ κεφαλῇ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν
NAS: prophesying disgraces her head,
KJV: uncovered dishonoureth her
INT: with the head puts to shame the head

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page