κατῃσχύνοντο
Englishman's Concordance
κατῃσχύνοντο (katēschynonto) — 1 Occurrence

Luke 13:17 V-IIM/P-3P
GRK: λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ
NAS: His opponents were being humiliated; and the entire
KJV: his adversaries were ashamed: and all
INT: on saying of him were ashamed all who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page