καταισχυνθῶσιν
Englishman's Concordance
καταισχυνθῶσιν (kataischynthōsin) — 1 Occurrence

1 Peter 3:16 V-ASP-3P
GRK: ᾧ καταλαλεῖσθε καταισχυνθῶσιν οἱ ἐπηρεάζοντες
NAS: in Christ will be put to shame.
KJV: of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse
INT: which they may speak against you they might be ashamed who revile

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page