κατακαυθήσεται
Englishman's Concordance
κατακαυθήσεται (katakauthēsetai) — 1 Occurrence

Revelation 18:8 V-FIP-3S
GRK: ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται ὅτι ἰσχυρὸς
NAS: and famine, and she will be burned up with fire;
KJV: and she shall be utterly burned with
INT: with fire she will be burned for mighty [is the]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page