κατακαήσεται
Englishman's Concordance
κατακαήσεται (katakaēsetai) — 1 Occurrence

1 Corinthians 3:15 V-FIP-3S
GRK: τὸ ἔργον κατακαήσεται ζημιωθήσεται αὐτὸς
NAS: work is burned up, he will suffer loss;
KJV: work shall be burned, he shall suffer loss:
INT: the work will be consumed he will suffer loss he himself

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page