καταισχύνετε
Englishman's Concordance
καταισχύνετε (kataischynete) — 1 Occurrence

1 Corinthians 11:22 V-PIA-2P
GRK: καταφρονεῖτε καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ
NAS: of God and shame those
KJV: of God, and shame them that have not?
INT: do you despise and put to shame them that not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page