1 Corinthians 11:22
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3361 [e]μὴ
NoAdv
1063 [e]γὰρ
gar
indeedConj
3614 [e]οἰκίας
oikias
housesN-AFP
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
2192 [e]ἔχετε
echete
have youV-PIA-2P
1519 [e]εἰς
eis
inPrep
3588 [e]τὸ
to
whichArt-ANS
2068 [e]ἐσθίειν
esthiein
to eatV-PNA
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4095 [e]πίνειν;
pinein
to drink?V-PNA
2228 [e]
ē
OrConj
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
1577 [e]ἐκκλησίας
ekklēsias
churchN-GFS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
of GodN-GMS
2706 [e]καταφρονεῖτε,
kataphroneite
do you despiseV-PIA-2P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2617 [e]καταισχύνετε
kataischynete
put to shameV-PIA-2P
3588 [e]τοὺς
tous
thoseArt-AMP
3361 [e]μὴ
nothingAdv
2192 [e]ἔχοντας;
echontas
having?V-PPA-AMP
5101 [e]τί
ti
WhatIPro-ANS
3004 [e]εἴπω
eipō
shall I sayV-ASA-1S
4771 [e]ὑμῖν;
hymin
to you?PPro-D2P
1867 [e]ἐπαινέσω
epainesō
Shall I praiseV-ASA-1S
4771 [e]ὑμᾶς;
hymas
youPPro-A2P
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3778 [e]τούτῳ
toutō
this?DPro-DNS
3756 [e]οὐκ
ouk
NotAdv
1867 [e]ἐπαινῶ.
epainō
I praise [you]!V-PIA-1S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:22 Greek NT: Nestle 1904
μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν; ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας; τί εἴπω ὑμῖν; ἐπαινέσω ὑμᾶς; ἐν τούτῳ οὐκ ἐπαινῶ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:22 Greek NT: Westcott and Hort 1881
μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν; ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας; τί εἴπω ὑμῖν; ἐπαινέσω ὑμᾶς; ἐν τούτῳ οὐκ ἐπαινῶ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:22 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν; ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας; τί εἴπω ὑμῖν; ἐπαινέσω ὑμᾶς; ἐν τούτῳ οὐκ ἐπαινῶ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:22 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν; Ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας; Tί ὑμῖν εἴπω; Ἐπαινέσω ὑμᾶς ἐν τούτῳ; Οὐκ ἐπαινῶ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:22 Greek NT: Greek Orthodox Church
μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν; ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας; τί ὑμῖν εἴπω; ἐπαινέσω ὑμᾶς ἐν τούτῳ; οὐκ ἐπαινῶ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:22 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν; ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας; τί εἴπω ὑμῖν; ἐπαινέσω ὑμᾶς; ἐν τούτῳ οὐκ ἐπαινῶ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:22 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν; ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας; τί ὑμῖν εἴπω; ἐπαινέσω ὑμᾶς ἐν τούτῳ; οὐκ ἐπαινῶ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:22 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ καταφρονεῖτε καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας τί ὑμῖν εἴπω ἐπαινέσω ὑμᾶς ἐν τούτῳ οὐκ ἐπαινῶ

1 Corinthians 11:22 Hebrew Bible
האין לכם בתים לאכל ולשתות בהם או התבוזו את קהל אלהים ותכלימו את אשר אין בידם מאומה מה אמר לכם העל זאת אשבח אתכם אינני משבח׃

1 Corinthians 11:22 Aramaic NT: Peshitta
ܕܠܡܐ ܒܬܐ ܠܝܬ ܠܟܘܢ ܕܬܐܟܠܘܢ ܘܬܫܬܘܢ ܐܘ ܒܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܤܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܡܒܗܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܢܐ ܐܡܪ ܠܟܘܢ ܐܫܒܚܟܘܢ ܒܗܕܐ ܠܐ ܡܫܒܚ ܐܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
What! Do you not have houses in which to eat and drink? Or do you despise the church of God and shame those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you? In this I will not praise you.

King James Bible
What? have ye not houses to eat and to drink in? or despise ye the church of God, and shame them that have not? What shall I say to you? shall I praise you in this? I praise you not.

Holman Christian Standard Bible
Don't you have houses to eat and drink in? Or do you look down on the church of God and embarrass those who have nothing? What should I say to you? Should I praise you? I do not praise you for this!
Treasury of Scripture Knowledge

have.

1 Corinthians 11:34 And if any man hunger, let him eat at home; that you come not together …

or.

1 Corinthians 10:32 Give none offense, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor …

1 Corinthians 15:9 For I am the least of the apostles, that am not meet to be called …

Acts 20:28 Take heed therefore to yourselves, and to all the flock, over the …

1 Timothy 3:5,15 (For if a man know not how to rule his own house, how shall he take …

that have not. or, that are poor.

Proverbs 17:5 Whoever mocks the poor reproaches his Maker: and he that is glad …

James 2:5,6 Listen, my beloved brothers, Has not God chosen the poor of this …

Links
1 Corinthians 11:221 Corinthians 11:22 NIV1 Corinthians 11:22 NLT1 Corinthians 11:22 ESV1 Corinthians 11:22 NASB1 Corinthians 11:22 KJV1 Corinthians 11:22 Bible Apps1 Corinthians 11:22 Biblia Paralela1 Corinthians 11:22 Chinese Bible1 Corinthians 11:22 French Bible1 Corinthians 11:22 German BibleBible Hub
1 Corinthians 11:21
Top of Page
Top of Page