1867. ἐπαινέω (epaineó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1867. ἐπαινέω (epaineó) — 6 Occurrences

Luke 16:8 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐπῄνεσεν ὁ κύριος
NAS: And his master praised the unrighteous
KJV: the lord commended the unjust
INT: And praised the master

Romans 15:11 V-AMA-3P
GRK: κύριον καὶ ἐπαινεσάτωσαν αὐτὸν πάντες
NAS: AND LET ALL THE PEOPLES PRAISE HIM.
KJV: Gentiles; and laud him, all ye
INT: Lord and praise him all

1 Corinthians 11:2 V-PIA-1S
GRK: Ἐπαινῶ δὲ ὑμᾶς
NAS: Now I praise you because you remember
KJV: Now I praise you, brethren,
INT: I commend moreover you

1 Corinthians 11:17 V-PIA-1S
GRK: παραγγέλλων οὐκ ἐπαινῶ ὅτι οὐκ
NAS: instruction, I do not praise you, because
KJV: that I declare [unto you] I praise [you] not,
INT: charging [you] not I do praise[you] that not

1 Corinthians 11:22 V-ASA-1S
GRK: εἴπω ὑμῖν ἐπαινέσω ὑμᾶς ἐν
NAS: shall I say to you? Shall I praise you? In this
KJV: to you? shall I praise you
INT: should I say to you shall I praise you in

1 Corinthians 11:22 V-PIA-1S
GRK: τούτῳ οὐκ ἐπαινῶ
NAS: you? In this I will not praise you.
KJV: in this? I praise [you] not.
INT: this not I do praise

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page