ἐσθίειν
Englishman's Concordance
ἐσθίειν (esthiein) — 6 Occurrences

Matthew 12:1 V-PNA
GRK: στάχυας καὶ ἐσθίειν
NAS: to pick the heads [of grain] and eat.
KJV: the ears of corn, and to eat.
INT: heads of grain and to eat

Luke 12:45 V-PNA
GRK: τὰς παιδίσκας ἐσθίειν τε καὶ
NAS: and women, and to eat and drink
KJV: maidens, and to eat and drink,
INT: the maid-servants to eat also and

Acts 27:35 V-PNA
GRK: κλάσας ἤρξατο ἐσθίειν
NAS: and he broke it and began to eat.
KJV: [it], he began to eat.
INT: having broken [it] began to eat

1 Corinthians 8:10 V-PNA
GRK: τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν
NAS: be strengthened to eat things sacrificed to idols?
KJV: be emboldened to eat those things which are offered to idols;
INT: things sacrificed to idols to eat

1 Corinthians 11:22 V-PNA
GRK: εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν
NAS: houses in which to eat and drink?
KJV: not houses to eat and to drink
INT: for eating and drinking

Hebrews 10:27 V-PNA
GRK: πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν μέλλοντος τοὺς
NAS: WHICH WILL CONSUME THE ADVERSARIES.
KJV: which shall devour the adversaries.
INT: of fire fury to devour about the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page