ἐσθίει
Englishman's Concordance
ἐσθίει (esthiei) — 10 Occurrences

Matthew 9:11 V-PIA-3S
GRK: καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος
NAS: is your Teacher eating with the tax collectors
KJV: disciples, Why eateth your Master
INT: and sinners eats the teacher

Matthew 15:27 V-PIA-3S
GRK: τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν
NAS: the dogs feed on the crumbs
KJV: yet the dogs eat of the crumbs
INT: the dogs eat of the

Mark 2:16 V-PIA-3S
GRK: ἰδόντες ὅτι ἐσθίει μετὰ τῶν
NAS: saw that He was eating with the sinners
KJV: saw him eat with publicans
INT: having seen him eating with the

Mark 2:16 V-PIA-3S
GRK: καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει
NAS: Why is He eating and drinking
KJV: How is it that he eateth and drinketh
INT: and sinners he eats

Romans 14:2 V-PIA-3S
GRK: ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει
NAS: person has faith that he may eat all things,
KJV: another, who is weak, eateth herbs.
INT: being weak vegetables eats

Romans 14:6 V-PIA-3S
GRK: ἐσθίων κυρίῳ ἐσθίει εὐχαριστεῖ γὰρ
NAS: and he who eats, does so
KJV: [it]. He that eateth, eateth to the Lord,
INT: eats to [the] Lord eats he gives thanks indeed

Romans 14:6 V-PIA-3S
GRK: κυρίῳ οὐκ ἐσθίει καὶ εὐχαριστεῖ
NAS: to God; and he who eats not, for the Lord
KJV: not, to the Lord he eateth not, and
INT: to [the] Lord not he eats and gives thanks

1 Corinthians 9:7 V-PIA-3S
GRK: αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει ἢ τίς
NAS: a vineyard and does not eat the fruit
KJV: a vineyard, and eateth not of
INT: of it not does eat or who

1 Corinthians 9:7 V-PIA-3S
GRK: ποίμνης οὐκ ἐσθίει
NAS: a flock and does not use the milk
KJV: a flock, and eateth not of
INT: flock not does drink

1 Corinthians 11:29 V-PIA-3S
GRK: κρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει
NAS: and drinks, eats and drinks
KJV: unworthily, eateth and
INT: judgment to himself eats and drinks

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page