ἐσθίετε
Englishman's Concordance
ἐσθίετε (esthiete) — 6 Occurrences

Luke 5:30 V-PIA-2P
GRK: καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίετε καὶ πίνετε
NAS: Why do you eat and drink
KJV: saying, Why do ye eat and drink
INT: and sinners do you eat and drink

Luke 10:8 V-PMA-2P
GRK: δέχωνται ὑμᾶς ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα
NAS: and they receive you, eat what is set before
KJV: you, eat such things as are set before
INT: they receive you eat the things set before

1 Corinthians 10:25 V-PMA-2P
GRK: μακέλλῳ πωλούμενον ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες
NAS: Eat anything that is sold
KJV: in the shambles, [that] eat, asking no
INT: a market is sold eat nothing inquiring

1 Corinthians 10:27 V-PMA-2P
GRK: παρατιθέμενον ὑμῖν ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες
NAS: to go, eat anything
KJV: is set before you, eat, asking no
INT: is set before you eat nothing inquiring

1 Corinthians 10:28 V-PMA-2P
GRK: ἐστιν μὴ ἐσθίετε δι' ἐκεῖνον
NAS: is meat sacrificed to idols, do not eat [it], for the sake
KJV: offered in sacrifice unto idols, eat not
INT: is not do eat on account of him

1 Corinthians 10:31 V-PIA-2P
GRK: Εἴτε οὖν ἐσθίετε εἴτε πίνετε
NAS: Whether, then, you eat or drink
KJV: Whether therefore ye eat, or drink,
INT: Whether therefore you eat or you drink

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page