ἐσθίων
Englishman's Concordance
ἐσθίων (esthiōn) — 11 Occurrences

Matthew 11:18 V-PPA-NMS
GRK: Ἰωάννης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων
NAS: came neither eating nor drinking,
KJV: came neither eating nor drinking,
INT: John neither eating nor drinking

Matthew 11:19 V-PPA-NMS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων
NAS: came eating and drinking,
KJV: of man came eating and drinking,
INT: the of man eating and drinking

Mark 1:6 V-PPA-NMS
GRK: αὐτοῦ καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ
NAS: his waist, and his diet was locusts
KJV: loins; and he did eat locusts and
INT: of him and eating locusts and

Mark 14:18 V-PPA-NMS
GRK: με ὁ ἐσθίων μετ' ἐμοῦ
NAS: of you will betray Me -- one who is eating with Me.
KJV: you which eateth with me
INT: me who is eating with me

Luke 7:33 V-PPA-NMS
GRK: βαπτιστὴς μὴ ἐσθίων ἄρτον μήτε
NAS: the Baptist has come eating no bread
KJV: came neither eating bread nor
INT: Baptist neither eating bread nor

Luke 7:34 V-PPA-NMS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων
NAS: has come eating and drinking,
KJV: of man is come eating and drinking;
INT: of man eating and drinking

Romans 14:3 V-PPA-NMS
GRK: ἐσθίων τὸν μὴ
NAS: The one who eats is not to regard with contempt
KJV: not him that eateth despise
INT: He that eats him that not

Romans 14:3 V-PPA-NMS
GRK: δὲ μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα
NAS: and the one who does not eat is not to judge
KJV: let not him which eateth not judge
INT: also not eats him that eats

Romans 14:6 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ ἐσθίων κυρίῳ ἐσθίει
NAS: it for the Lord, and he who eats, does
KJV: regard [it]. He that eateth, eateth
INT: and he that eats to [the] Lord eats

Romans 14:6 V-PPA-NMS
GRK: ὁ μὴ ἐσθίων κυρίῳ οὐκ
NAS: does so for the Lord,
KJV: and he that eateth not,
INT: he that not eats to [the] Lord not

1 Corinthians 11:29 V-PPA-NMS
GRK: ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων
NAS: For he who eats and drinks, eats
KJV: For he that eateth and drinketh
INT: he who indeed eats and drinks

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page