καταισχυνθῶμεν
Englishman's Concordance
καταισχυνθῶμεν (kataischynthōmen) — 1 Occurrence

2 Corinthians 9:4 V-ASP-1P
GRK: ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς ἵνα
NAS: we -- not to speak of you -- will be put to shame by this
KJV: ye) should be ashamed in
INT: you unprepared should be put to shame we that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page