κατέκαιον
Englishman's Concordance
κατέκαιον (katekaion) — 1 Occurrence

Acts 19:19 V-IIA-3P
GRK: τὰς βίβλους κατέκαιον ἐνώπιον πάντων
NAS: together and [began] burning them in the sight
KJV: together, and burned them before
INT: the books burnt [them] before all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page