αὐτό
Englishman's Concordance
αὐτό (auto) — 105 Occurrences

Matthew 2:13 PPro-AN3S
GRK: τοῦ ἀπολέσαι αὐτό
KJV: the young child to destroy him.
INT: to destroy him

Matthew 5:46 PPro-ANS
GRK: τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν
NAS: the tax collectors do the same?
KJV: even the publicans the same?
INT: tax gatherers the same do

Matthew 5:47 PPro-ANS
GRK: ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν
NAS: the Gentiles do the same?
INT: The Gentiles the same do

Matthew 12:11 PPro-ANS
GRK: οὐχὶ κρατήσει αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ
KJV: not lay hold on it, and lift [it] out?
INT: will not he lay hold of it and will raise [it] up

Matthew 17:19 PPro-AN3S
GRK: ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό
KJV: we cast him out?
INT: were able to cast out it

Matthew 18:2 PPro-ANS
GRK: παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ
KJV: unto him, and set him in the midst
INT: a child he set it in midst

Matthew 18:13 PPro-ANS
GRK: γένηται εὑρεῖν αὐτό ἀμὴν λέγω
KJV: be that he find it, verily I say
INT: it should be that he find it truly I say

Matthew 22:34 PPro-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ αὐτό
INT: together the same

Matthew 26:29 PPro-ANS
GRK: ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ'
KJV: when I drink it new with
INT: that when it I drink with

Matthew 26:42 PPro-ANS
GRK: ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω γενηθήτω
KJV: except I drink it, thy will
INT: if not it I drink be done

Matthew 27:44 PPro-ANS
GRK: τὸ δ' αὐτὸ καὶ οἱ
NAS: insulting Him with the same words.
KJV: were crucified with him, cast
INT: and likewise also the

Matthew 27:59 PPro-ANS
GRK: Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ ἐν σινδόνι
KJV: he wrapped it in a clean
INT: Joseph wrapped it in a linen cloth

Matthew 27:60 PPro-AN3S
GRK: καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ
KJV: And laid it in his own
INT: and placed it in the

Mark 4:4 PPro-ANS
GRK: καὶ κατέφαγεν αὐτό
KJV: and devoured it up.
INT: and devoured it

Mark 4:7 PPro-ANS
GRK: καὶ συνέπνιξαν αὐτό καὶ καρπὸν
KJV: and choked it, and it yielded
INT: and choked it and fruit

Mark 6:29 PPro-AN3S
GRK: καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ
KJV: and laid it in a tomb.
INT: and laid it in tomb

Mark 9:18 PPro-AN3S
GRK: σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσιν καὶ
KJV: and gnasheth with his teeth, and
INT: of you that it they might cast out and

Mark 9:28 PPro-AN3S
GRK: ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό
KJV: we cast him out?
INT: were able to cast out it

Mark 9:36 PPro-AN3S
GRK: παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ
KJV: a child, and set him in the midst
INT: a child he set it in midst

Mark 9:36 PPro-AN3S
GRK: καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὸ εἶπεν αὐτοῖς
KJV: when he had taken him in his arms,
INT: and having taken in [his] arms it he said to them

Mark 9:50 PPro-AN3S
GRK: ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε ἔχετε
KJV: wherewith will ye season it? Have salt
INT: with what it will you season Have

Mark 14:25 PPro-AN3S
GRK: ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν
KJV: that I drink it new in
INT: that when it I drink new

Luke 1:59 PPro-AN3S
GRK: καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ
KJV: and they called him Zacharias, after
INT: and were calling it after the

Luke 1:62 PPro-AN3S
GRK: θέλοι καλεῖσθαι αὐτό
KJV: how he would have him called.
INT: he might wish to be called him

Luke 2:28 PPro-AN3S
GRK: αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς
KJV: took he him up in
INT: he received him into the

Luke 2:40 PPro-AN3S
GRK: ἦν ἐπ' αὐτό
KJV: was upon him.
INT: was upon him

Luke 6:33 PPro-AN3S
GRK: ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν
NAS: sinners do the same.
KJV: also do even the same.
INT: sinners the same do

Luke 8:5 PPro-ANS
GRK: οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό
KJV: of the air devoured it.
INT: air devoured it

Luke 8:7 PPro-ANS
GRK: ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό
KJV: sprang up with it, and choked it.
INT: thorns choked it

Luke 9:40 PPro-AN3S
GRK: ἵνα ἐκβάλωσιν αὐτό καὶ οὐκ
KJV: to cast him out; and
INT: that they might cast out it and not

Luke 9:45 PPro-ANS
GRK: μὴ αἴσθωνται αὐτό καὶ ἐφοβοῦντο
KJV: that they perceived it not: and
INT: not they should understand it And they feared

Luke 9:47 PPro-AN3S
GRK: παιδίον ἔστησεν αὐτὸ παρ' ἑαυτῷ
KJV: a child, and set him by him,
INT: a child he set it by him

Luke 11:14 Ppro-NNS
GRK: δαιμόνιον καὶ αὐτὸ ἦν κωφόν
INT: a demon and it was mute

Luke 14:35 PPro-ANS
GRK: ἔξω βάλλουσιν αὐτό Ὁ ἔχων
KJV: [but] men cast it out.
INT: out they cast it He that has

Luke 15:4 PPro-ANS
GRK: ἕως εὕρῃ αὐτό
KJV: until he find it?
INT: until he finds it

Luke 17:35 PPro-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ αὐτό ἡ μία
NAS: women grinding at the same place; one
KJV: grinding together; the one
INT: at the same the one

Luke 19:23 PPro-AN3S
GRK: τόκῳ ἂν αὐτὸ ἔπραξα
KJV: have required mine own with
INT: interest anyhow it I might have collected

Luke 22:16 PPro-AN3S
GRK: μὴ φάγω αὐτὸ ἕως ὅτου
KJV: eat thereof, until
INT: not will I eat thereof until when

Luke 23:53 PPro-AN3S
GRK: καθελὼν ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι καὶ
KJV: And he took it down, and wrapped
INT: having taken it down he wrapped it in a linen cloth and

John 1:5 PPro-AN3S
GRK: ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν
KJV: the darkness comprehended it not.
INT: the darkness it not overcame

John 6:39 PPro-AN3S
GRK: ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ ἐν τῇ
INT: but should raise up it at the

John 12:7 PPro-ANS
GRK: μου τηρήσῃ αὐτό
KJV: burying hath she kept this.
INT: of me has she kept it

John 12:14 PPro-ANS
GRK: ἐκάθισεν ἐπ' αὐτό καθώς ἐστιν
INT: sat upon it as it is

John 14:17 PPro-AN3S
GRK: οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει
KJV: because it seeth him not, neither
INT: not it does see him nor know

John 14:17 PPro-AN3S
GRK: ὑμεῖς γινώσκετε αὐτό ὅτι παρ'
KJV: neither knoweth him: but ye
INT: but you know him for with

John 15:2 PPro-ANS
GRK: καρπὸν αἴρει αὐτό καὶ πᾶν
KJV: in me that beareth not
INT: fruit he takes away it and every one

John 15:2 PPro-AN3S
GRK: φέρον καθαίρει αὐτὸ ἵνα καρπὸν
KJV: he purgeth it, that
INT: bears he prunes it that fruit

John 18:11 PPro-ANS
GRK: μὴ πίω αὐτό
KJV: not drink it?
INT: not should I drink it

John 19:40 PPro-AN3S
GRK: καὶ ἔδησαν αὐτὸ ὀθονίοις μετὰ
KJV: and wound it in linen clothes with
INT: and bound it in linen cloths with

John 21:6 PPro-AN3S
GRK: καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυον
KJV: able to draw it for the multitude
INT: and no longer it to haul in were they able

Acts 1:15 PPro-AN3S
GRK: ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡσεὶ ἑκατὸν
INT: together the same about a hundred

Acts 2:1 PPro-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ αὐτό
NAS: they were all together in one place.
KJV: with one accord in one place.
INT: in the one [place]

Acts 2:44 PPro-AN3S
GRK: ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἶχον
INT: together the same and having

Acts 2:47 PPro-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ αὐτό
NAS: was adding to their number day by day
INT: to their number

Acts 4:26 PPro-AN3S
GRK: ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ
KJV: and against his Christ.
INT: together themselves against the

Acts 7:6 PPro-AN3S
GRK: καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ κακώσουσιν
KJV: that they should bring them into bondage,
INT: and they will enslave it and ill-treat [it]

Acts 14:1 PPro-AN3S
GRK: κατὰ τὸ αὐτὸ εἰσελθεῖν αὐτοὺς
KJV: in Iconium, that they went both
INT: together the same entered they

Acts 27:6 PPro-ANS
GRK: ἡμᾶς εἰς αὐτό
INT: us into it

Romans 7:17 PPro-AN3S
GRK: ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτὸ ἀλλὰ ἡ
KJV: I that do it, but sin
INT: I am working out it but the

Romans 7:20 PPro-AN3S
GRK: ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτὸ ἀλλὰ ἡ
KJV: I that do it, but sin
INT: I who work out it but the

Romans 8:16 PPro-NNS
GRK: αὐτὸ τὸ πνεῦμα
NAS: The Spirit Himself testifies
KJV: The Spirit itself beareth witness
INT: Itself the Spirit

Romans 8:26 PPro-NNS
GRK: οἴδαμεν ἀλλὰ αὐτὸ τὸ πνεῦμα
NAS: but the Spirit Himself intercedes
KJV: the Spirit itself maketh intercession
INT: we know but itself the Spirit

Romans 9:17 PPro-AN3S
GRK: ὅτι Εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά
NAS: FOR THIS VERY PURPOSE I RAISED
KJV: this same purpose have I raised
INT: For this very therefore I raised out

Romans 12:16 PPro-AN3S
GRK: τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλους
NAS: Be of the same mind toward
KJV: [Be] of the same mind
INT: the same thing toward one another

Romans 13:6 PPro-AN3S
GRK: εἰσὶν εἰς αὐτὸ τοῦτο προσκαρτεροῦντες
NAS: to this very thing.
KJV: upon this very thing.
INT: they are on this very this thing attending continually

Romans 15:5 PPro-AN3S
GRK: ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν
NAS: grant you to be of the same mind
KJV: grant you to be likeminded one
INT: you the same thing to mind with

1 Corinthians 1:10 PPro-AN3S
GRK: ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες
NAS: that you all agree and that there be no
KJV: speak the same thing, and
INT: that the same thing you say all

1 Corinthians 3:13 PPro-NNS
GRK: τὸ πῦρ αὐτὸ δοκιμάσει
NAS: and the fire itself will test
INT: the fire itself will prove

1 Corinthians 7:5 PPro-AN3S
GRK: ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἦτε ἵνα
INT: together the same come together that

1 Corinthians 10:3 PPro-ANS
GRK: πάντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν βρῶμα
NAS: and all ate the same spiritual food;
KJV: all eat the same spiritual meat;
INT: all the same spiritual food

1 Corinthians 10:4 PPro-AN3S
GRK: πάντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν ἔπιον
NAS: drank the same spiritual
KJV: all drink the same spiritual drink:
INT: all the same spiritual drank

1 Corinthians 11:5 PPro-NNS
GRK: καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ
INT: and the same the with having been shaven

1 Corinthians 11:20 PPro-AN3S
GRK: ἐπὶ τὸ αὐτὸ οὐκ ἔστιν
KJV: into one place, [this] is
INT: together one place not it is

1 Corinthians 12:4 PPro-NNS
GRK: τὸ δὲ αὐτὸ πνεῦμα
NAS: of gifts, but the same Spirit.
KJV: of gifts, but the same Spirit.
INT: but [the] same Spirit

1 Corinthians 12:8 PPro-AN3S
GRK: κατὰ τὸ αὐτὸ πνεῦμα
NAS: according to the same Spirit;
KJV: of knowledge by the same Spirit;
INT: according to the same Spirit

1 Corinthians 12:11 PPro-NNS
GRK: καὶ τὸ αὐτὸ πνεῦμα διαιροῦν
NAS: But one and the same Spirit works
KJV: and the selfsame Spirit,
INT: and the same Spirit apportioning

1 Corinthians 12:25 PPro-AN3S
GRK: ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων
NAS: may have the same care
KJV: should have the same care
INT: but the same for one another

1 Corinthians 14:23 PPro-AN3S
GRK: ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ πάντες
KJV: into one place, and
INT: together the place and all

2 Corinthians 2:3 PPro-AN3S
GRK: ἔγραψα τοῦτο αὐτὸ ἵνα μὴ
NAS: This is the very thing I wrote you, so
KJV: I wrote this same unto you, lest,
INT: I wrote this same that not

2 Corinthians 3:14 PPro-NNS
GRK: ἡμέρας τὸ αὐτὸ κάλυμμα ἐπὶ
KJV: remaineth the same vail
INT: day the same veil at

2 Corinthians 4:13 PPro-AN3S
GRK: δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς
NAS: But having the same spirit of faith,
KJV: We having the same spirit of faith,
INT: moreover the same spirit

2 Corinthians 5:5 PPro-AN3S
GRK: ἡμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο θεός
NAS: us for this very purpose is God,
KJV: for the selfsame thing [is] God,
INT: us for this very this [purpose] [is] God

2 Corinthians 7:11 PPro-NNS
GRK: ἰδοὺ γὰρ αὐτὸ τοῦτο τὸ
NAS: this very thing, this
KJV: this selfsame thing, that
INT: Behold indeed this very same thing

2 Corinthians 13:11 PPro-AN3S
GRK: παρακαλεῖσθε τὸ αὐτὸ φρονεῖτε εἰρηνεύετε
NAS: be comforted, be like-minded, live in peace;
KJV: be of good comfort, be of one mind,
INT: be encouraged the same mind [be of] be at peace

Galatians 1:12 PPro-ANS
GRK: ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό οὔτε ἐδιδάχθην
KJV: neither received it of man,
INT: man received it nor was I taught [it]

Galatians 2:10 PPro-AN3S
GRK: καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι
NAS: the poor-- the very thing I also
KJV: the poor; the same which
INT: also I was earnest the same this to do

Ephesians 6:18 PPro-AN3S
GRK: καὶ εἰς αὐτὸ ἀγρυπνοῦντες ἐν
NAS: in the Spirit, and with this in view,
INT: and unto this very thing watching with

Ephesians 6:22 PPro-AN3S
GRK: ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο ἵνα
NAS: him to you for this very purpose, so
KJV: you for the same purpose, that
INT: you for this very purpose that

Philippians 1:6 PPro-AN3S
GRK: πεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο ὅτι
NAS: of this very thing, that He who began
KJV: of this very thing, that
INT: being persuaded of the same this that

Philippians 2:2 PPro-AN3S
GRK: ἵνα τὸ αὐτὸ φρονῆτε τὴν
NAS: complete by being of the same mind,
KJV: having the same love,
INT: that the same you might be of mind the

Philippians 2:18 PPro-AN3S
GRK: τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ὑμεῖς
NAS: [I urge you], rejoice in the same way and share your joy
KJV: For the same cause also do
INT: and likewise also you

Philippians 4:2 PPro-AN3S
GRK: παρακαλῶ τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν
KJV: that they be of the same mind
INT: I exhort the same to be of the mind in

Colossians 2:14 PPro-AN3S
GRK: ἡμῖν καὶ αὐτὸ ἦρκεν ἐκ
KJV: and took it out of the way,
INT: to us also it he has taken out of

Colossians 2:14 PPro-AN3S
GRK: μέσου προσηλώσας αὐτὸ τῷ σταυρῷ
KJV: the way, nailing it to his cross;
INT: way having nailed it to the cross

Colossians 4:4 PPro-AN3S
GRK: ἵνα φανερώσω αὐτὸ ὡς δεῖ
KJV: That I may make it manifest, as
INT: that I make clear it as it behoves

Colossians 4:8 PPro-AN3S
GRK: ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο ἵνα
NAS: him to you for this very purpose, that you may know
KJV: you for the same purpose, that
INT: you for this very purpose that

1 Thessalonians 4:10 PPro-AN3S
GRK: γὰρ ποιεῖτε αὐτὸ εἰς πάντας
KJV: indeed ye do it toward all
INT: indeed you do this toward all

Hebrews 9:19 PPro-AN3S
GRK: καὶ ὑσσώπου αὐτό τε τὸ
NAS: the book itself and all
INT: and hyssop itself both the

1 Peter 4:10 PPro-ANS
GRK: εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες ὡς
KJV: [even so] minister the same one to another,
INT: to each other same serving as

2 Peter 1:5 PPro-NNS
GRK: καὶ αὐτὸ τοῦτο δὲ
NAS: for this very reason also,
KJV: And beside this, giving
INT: also very this however

Revelation 5:3 PPro-ANS
GRK: οὔτε βλέπειν αὐτό
KJV: neither to look thereon.
INT: nor to look at it

Revelation 5:4 PPro-ANS
GRK: οὔτε βλέπειν αὐτό
KJV: neither to look thereon.
INT: nor to look at it

Revelation 10:9 PPro-ANS
GRK: καὶ κατάφαγε αὐτό καὶ πικρανεῖ
KJV: [it], and eat it up; and it
INT: and eat up it and it will make bitter

Revelation 10:10 PPro-ANS
GRK: καὶ κατέφαγον αὐτό καὶ ἦν
KJV: and ate it up; and
INT: and ate up it and it was

Revelation 10:10 PPro-ANS
GRK: ὅτε ἔφαγον αὐτό ἐπικράνθη ἡ
KJV: as soon as I had eaten it, my belly
INT: when I did eat it was made bitter the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page