1 Corinthians 14:9
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3779 [e]οὕτως
houtōs
SoAdv
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
4771 [e]ὑμεῖς
hymeis
you,PPro-N2P
1223 [e]διὰ
dia
withPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
1100 [e]γλώσσης
glōssēs
tongueN-GFS
1437 [e]ἐὰν
ean
ifConj
3361 [e]μὴ
notAdv
2154 [e]εὔσημον
eusēmon
intelligibleAdj-AMS
3056 [e]λόγον
logon
speechN-AMS
1325 [e]δῶτε,
dōte
you give,V-ASA-2P
4459 [e]πῶς
pōs
howAdv
1097 [e]γνωσθήσεται
gnōsthēsetai
will it be knownV-FIP-3S
3588 [e]τὸ
to
what [is]Art-NNS
2980 [e]λαλούμενον;
laloumenon
being spoken?V-PPM/P-NNS
1510 [e]ἔσεσθε
esesthe
You will beV-FIM-2P
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
109 [e]ἀέρα
aera
[the] airN-AMS
2980 [e]λαλοῦντες.
lalountes
speaking.V-PPA-NMP

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:9 Greek NT: Nestle 1904
οὕτως καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε, πῶς γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον; ἔσεσθε γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:9 Greek NT: Westcott and Hort 1881
οὕτως καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε, πῶς γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον; ἔσεσθε γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:9 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
οὕτως καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε, πῶς γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον; ἔσεσθε γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:9 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οὕτως καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε, πῶς γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον; Ἔσεσθε γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:9 Greek NT: Greek Orthodox Church
οὕτω καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε, πῶς γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον; ἔσεσθε γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:9 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οὕτως καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε, πῶς γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον; ἔσεσθε γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:9 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οὕτω καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε, πῶς γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον; ἔσεσθε γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:9 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οὕτως καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε πῶς γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον ἔσεσθε γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες

1 Corinthians 14:9 Hebrew Bible
כן גם אתם אם לא תוציאו בלשונכם דבור מפרש איכה יודע האמור הלא תהיו כמדברים לרוח׃

1 Corinthians 14:9 Aramaic NT: Peshitta
ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܐܢ ܬܐܡܪܘܢ ܡܠܬܐ ܒܠܫܢܐ ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܡܦܫܩܐ ܐܝܟܢܐ ܡܬܝܕܥ ܡܕܡ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܘܝܬܘܢ ܠܟܘܢ ܐܝܟ ܗܘ ܕܥܡ ܐܐܪ ܡܡܠܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
So also you, unless you utter by the tongue speech that is clear, how will it be known what is spoken? For you will be speaking into the air.

King James Bible
So likewise ye, except ye utter by the tongue words easy to be understood, how shall it be known what is spoken? for ye shall speak into the air.

Holman Christian Standard Bible
In the same way, unless you use your tongue for intelligible speech, how will what is spoken be known? For you will be speaking into the air.
Treasury of Scripture Knowledge

easy. Gr. significant.

1 Corinthians 14:19 Yet in the church I had rather speak five words with my understanding, …

for.

1 Corinthians 9:26 I therefore so run, not as uncertainly; so fight I, not as one that …

Links
1 Corinthians 14:91 Corinthians 14:9 NIV1 Corinthians 14:9 NLT1 Corinthians 14:9 ESV1 Corinthians 14:9 NASB1 Corinthians 14:9 KJV1 Corinthians 14:9 Bible Apps1 Corinthians 14:9 Biblia Paralela1 Corinthians 14:9 Chinese Bible1 Corinthians 14:9 French Bible1 Corinthians 14:9 German BibleBible Hub
1 Corinthians 14:8
Top of Page
Top of Page