τοιαῦτα
Englishman's Concordance
τοιαῦτα (toiauta) — 10 Occurrences

Mark 7:8 DPro-ANP
GRK: ἀλλὰ παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε
KJV: many other such like things ye do.
INT: other like [things] such much you do

Mark 7:13 DPro-ANP
GRK: καὶ παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε
KJV: and many such like things do ye.
INT: and like [things] such many you do

Luke 9:9 DPro-ANP
GRK: οὗ ἀκούω τοιαῦτα καὶ ἐζήτει
NAS: I hear such things? And he kept trying
KJV: I hear such things? And he desired
INT: whom I hear such things And he sought

John 9:16 DPro-ANP
GRK: ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν
NAS: perform such signs?
KJV: that is a sinner do such miracles? And
INT: a man a sinner such signs do

Acts 19:25 DPro-ANP
GRK: περὶ τὰ τοιαῦτα ἐργάτας εἶπεν
NAS: with the workmen of similar [trades], and said,
KJV: of like occupation, and
INT: in such things workmen he said

Romans 1:32 DPro-ANP
GRK: οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι
NAS: who practice such things are worthy
KJV: they which commit such things are
INT: those such things doing worthy

Romans 2:2 DPro-ANP
GRK: τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας
NAS: upon those who practice such things.
KJV: against them which commit such things.
INT: those that such things do

Romans 2:3 DPro-ANP
GRK: τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας καὶ
NAS: who practice such things and do
KJV: them which do such things, and
INT: those that such things do and

Galatians 5:21 DPro-ANP
GRK: οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν
NAS: who practice such things will not inherit
KJV: they which do such things shall
INT: they who such things do kingdom

Hebrews 11:14 DPro-ANP
GRK: οἱ γὰρ τοιαῦτα λέγοντες ἐμφανίζουσιν
NAS: who say such things make it clear
KJV: they that say such things declare plainly
INT: those who indeed such things say make manifest

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page