τοιοῦτος
Englishman's Concordance
τοιοῦτος (toioutos) — 5 Occurrences

2 Corinthians 2:7 DPro-NMS
GRK: καταποθῇ ὁ τοιοῦτος
NAS: [him], otherwise such a one might be overwhelmed
KJV: perhaps such a one should be swallowed up
INT: should be swallowed up the such a one

2 Corinthians 10:11 DPro-NMS
GRK: λογιζέσθω ὁ τοιοῦτος ὅτι οἷοί
NAS: Let such a person consider
KJV: Let such an one think this,
INT: let reckon such a one that such as

Titus 3:11 DPro-NMS
GRK: ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει
NAS: knowing that such a man is perverted
KJV: that he that is such is subverted,
INT: is perverted such a one and sins

Philemon 1:9 DPro-NMS
GRK: μᾶλλον παρακαλῶ τοιοῦτος ὢν ὡς
NAS: [to you] -- since I am such a person as Paul,
KJV: [thee], being such an one as
INT: rather I exhort such a one being as

Hebrews 7:26 DPro-NMS
GRK: Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν
NAS: For it was fitting for us to have such a high priest,
KJV: For such an high priest became
INT: such indeed us

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page