τοιούτοις
Englishman's Concordance
τοιούτοις (toioutois) — 3 Occurrences

1 Corinthians 7:15 DPro-DNP
GRK: ἐν τοῖς τοιούτοις ἐν δὲ
NAS: is not under bondage in such [cases], but God
KJV: under bondage in such [cases]: but God
INT: in such [cases] in moreover

1 Corinthians 16:16 DPro-DMP
GRK: ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις καὶ παντὶ
NAS: be in subjection to such men and to everyone
KJV: submit yourselves unto such, and
INT: be subject to such and to everyone

2 Thessalonians 3:12 DPro-DMP
GRK: τοῖς δὲ τοιούτοις παραγγέλλομεν καὶ
NAS: Now such persons we command and exhort
KJV: Now them that are such we command and
INT: to moreover such we warn and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page