τοιοῦτοι
Englishman's Concordance
τοιοῦτοι (toioutoi) — 6 Occurrences

Romans 16:18 DPro-NMP
GRK: οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῷ κυρίῳ
NAS: For such men are slaves,
KJV: For they that are such serve not
INT: For such the Lord

1 Corinthians 7:28 DPro-NMP
GRK: ἕξουσιν οἱ τοιοῦτοι ἐγὼ δὲ
NAS: Yet such will have
KJV: Nevertheless such shall have
INT: will have such I moreover

1 Corinthians 15:48 DPro-NMP
GRK: ὁ χοϊκός τοιοῦτοι καὶ οἱ
NAS: As is the earthy, so also are those
KJV: [is] the earthy, such [are] they also
INT: the [one] made of dust such also [are] those

1 Corinthians 15:48 DPro-NMP
GRK: ὁ ἐπουράνιος τοιοῦτοι καὶ οἱ
NAS: and as is the heavenly, so also
KJV: the heavenly, such [are] they
INT: the heavenly [one] such also the

2 Corinthians 10:11 DPro-NMP
GRK: ἐπιστολῶν ἀπόντες τοιοῦτοι καὶ παρόντες
NAS: Let such a person consider this,
KJV: when we are absent, such [will we be] also
INT: letters being absent such [we are] also being present

2 Corinthians 11:13 DPro-NMP
GRK: οἱ γὰρ τοιοῦτοι ψευδαπόστολοι ἐργάται
NAS: For such men are false apostles,
KJV: For such [are] false apostles,
INT: for such [are] false apostles workers

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page