2513. καθαρός (katharos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2513. καθαρός (katharos) — 27 Occurrences

Matthew 5:8 Adj-NMP
GRK: μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ
NAS: Blessed are the pure in heart,
KJV: Blessed [are] the pure in heart: for
INT: Blessed the pure in heart

Matthew 23:26 Adj-NNS
GRK: ἐκτὸς αὐτοῦ καθαρόν
NAS: of it may become clean also.
KJV: of them may be clean also.
INT: outside of them clean

Matthew 27:59 Adj-DFS
GRK: ἐν σινδόνι καθαρᾷ
NAS: and wrapped it in a clean linen cloth,
KJV: he wrapped it in a clean linen cloth,
INT: in a linen cloth clean

Luke 11:41 Adj-NNP
GRK: ἰδοὺ πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστίν
NAS: and then all things are clean for you.
KJV: all things are clean unto you.
INT: Behold all things clean to you are

John 13:10 Adj-NMS
GRK: ἀλλ' ἔστιν καθαρὸς ὅλος καὶ
NAS: but is completely clean; and you are clean,
KJV: but is clean every whit: and
INT: but is clean wholly and

John 13:10 Adj-NMP
GRK: καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε ἀλλ'
NAS: clean; and you are clean, but not all
KJV: ye are clean, but not
INT: and you clean are but

John 13:11 Adj-NMP
GRK: Οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε
NAS: He said, Not all of you are clean.
KJV: not all clean.
INT: Not all clean you are

John 15:3 Adj-NMP
GRK: ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ
NAS: You are already clean because
KJV: ye are clean through the word
INT: Already you clean you are by reason of

Acts 18:6 Adj-NMS
GRK: κεφαλὴν ὑμῶν καθαρὸς ἐγώ ἀπὸ
NAS: [be] on your own heads! I am clean. From now
KJV: I [am] clean: from
INT: head of you pure [from it] I [am] from

Acts 20:26 Adj-NMS
GRK: ἡμέρᾳ ὅτι καθαρός εἰμι ἀπὸ
NAS: that I am innocent of the blood
KJV: that I [am] pure from the blood
INT: day that pure I [am] from

Romans 14:20 Adj-NNP
GRK: πάντα μὲν καθαρά ἀλλὰ κακὸν
NAS: indeed are clean, but they are evil
KJV: indeed [are] pure; but
INT: All things indeed [are] pure but [it is] wrong

1 Timothy 1:5 Adj-GFS
GRK: ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας καὶ
NAS: is love from a pure heart
KJV: charity out of a pure heart, and
INT: love out of pure a heart and

1 Timothy 3:9 Adj-DFS
GRK: πίστεως ἐν καθαρᾷ συνειδήσει
NAS: of the faith with a clear conscience.
KJV: of the faith in a pure conscience.
INT: faith in pure a conscience

2 Timothy 1:3 Adj-DFS
GRK: προγόνων ἐν καθαρᾷ συνειδήσει ὡς
NAS: I serve with a clear conscience
KJV: with pure conscience,
INT: [my] forefathers with pure conscience how

2 Timothy 2:22 Adj-GFS
GRK: κύριον ἐκ καθαρᾶς καρδίας
NAS: on the Lord from a pure heart.
KJV: the Lord out of a pure heart.
INT: Lord out of pure a heart

Titus 1:15 Adj-NNP
GRK: πάντα καθαρὰ τοῖς καθαροῖς
NAS: To the pure, all things are pure;
KJV: Unto the pure all things [are] pure:
INT: All things [are] pure to the pure

Titus 1:15 Adj-DMP
GRK: καθαρὰ τοῖς καθαροῖς τοῖς δὲ
NAS: all things are pure; but to those
KJV: [is] nothing pure; but
INT: pure to the pure to those who however

Titus 1:15 Adj-NNS
GRK: ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν ἀλλὰ μεμίανται
NAS: nothing is pure, but both
INT: unbelieving nothing [is] pure but are defiled

Hebrews 10:22 Adj-DNS
GRK: σῶμα ὕδατι καθαρῷ
NAS: and our bodies washed with pure water.
KJV: our bodies washed with pure water.
INT: body with water pure

James 1:27 Adj-NFS
GRK: θρησκεία καθαρὰ καὶ ἀμίαντος
NAS: Pure and undefiled religion
KJV: Pure religion and
INT: Religion pure and undefiled

1 Peter 1:22 Adj-GFS
GRK: ἀνυπόκριτον ἐκ καθαρᾶς καρδίας ἀλλήλους
INT: sincere out of [a] pure heart one another

Revelation 15:6 Adj-ANS
GRK: ἐνδεδυμένοι λίνον καθαρὸν λαμπρὸν καὶ
NAS: in linen, clean [and] bright,
KJV: plagues, clothed in pure and white
INT: clothed in linen pure bright and

Revelation 19:8 Adj-ANS
GRK: βύσσινον λαμπρὸν καθαρόν τὸ γὰρ
NAS: bright [and] clean; for the fine linen
KJV: in fine linen, clean and
INT: fine linen bright pure the indeed

Revelation 19:14 Adj-ANS
GRK: βύσσινον λευκὸν καθαρόν
NAS: white [and] clean, were following
KJV: white and clean.
INT: fine linen white pure

Revelation 21:18 Adj-NNS
GRK: πόλις χρυσίον καθαρὸν ὅμοιον ὑάλῳ
NAS: and the city was pure gold,
KJV: and the city [was] pure gold, like
INT: city gold pure like glass

Revelation 21:18 Adj-DMS
GRK: ὅμοιον ὑάλῳ καθαρῷ
NAS: gold, like clear glass.
KJV: gold, like unto clear glass.
INT: like glass pure

Revelation 21:21 Adj-NNS
GRK: πόλεως χρυσίον καθαρὸν ὡς ὕαλος
NAS: of the city was pure gold,
KJV: of the city [was] pure gold,
INT: city gold pure as glass

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page