2512. καθαρισμός (katharismos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2512. καθαρισμός (katharismos) — 7 Occurrences

Mark 1:44 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ
NAS: and offer for your cleansing what
KJV: thy cleansing those things
INT: for the cleansing of you what

Luke 2:22 N-GMS
GRK: ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ
NAS: the days for their purification according
KJV: of her purification according
INT: days of the purification of them according to

Luke 5:14 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου καθὼς
NAS: and make an offering for your cleansing, just
KJV: for thy cleansing, according as Moses
INT: for the cleansing of you as

John 2:6 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων
NAS: for the Jewish custom of purification, containing
KJV: after the manner of the purifying of the Jews,
INT: acccording to to the purification of the Jews

John 3:25 N-GMS
GRK: Ἰουδαίου περὶ καθαρισμοῦ
NAS: with a Jew about purification.
KJV: and the Jews about purifying.
INT: [some] Jews about purification

Hebrews 1:3 N-AMS
GRK: δυνάμεως αὐτοῦ καθαρισμὸν τῶν ἁμαρτιῶν
NAS: When He had made purification of sins,
INT: power of him [the] purification of sins

2 Peter 1:9 N-GMS
GRK: λαβὼν τοῦ καθαρισμοῦ τῶν πάλαι
NAS: having forgotten [his] purification from his former
KJV: and hath forgotten that he was purged from his
INT: having reveived the purification the of old

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page