Revelation 21:21
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
kai
AndConj
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
1427 [e]δώδεκα
dōdeka
twelveAdj-NMP
4440 [e]πυλῶνες
pylōnes
gates [were]N-NMP
1427 [e]δώδεκα
dōdeka
twelveAdj-NMP
3135 [e]μαργαρῖται·
margaritai
pearls;N-NMP
303 [e]ἀνὰ
ana
respectivelyAdv
1520 [e]εἷς
heis
oneAdj-NMS
1538 [e]ἕκαστος
hekastos
eachAdj-NMS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
4440 [e]πυλώνων
pylōnōn
gatesN-GMP
1510 [e]ἦν
ēn
wasV-IIA-3S
1537 [e]ἐξ
ex
ofPrep
1520 [e]ἑνὸς
henos
oneAdj-GMS
3135 [e]μαργαρίτου.
margaritou
pearl.N-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]
theArt-NFS
4113 [e]πλατεῖα
plateia
streetN-NFS
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
4172 [e]πόλεως
poleōs
cityN-GFS
5553 [e]χρυσίον
chrysion
gold,N-NNS
2513 [e]καθαρὸν
katharon
pureAdj-NNS
5613 [e]ὡς
hōs
asAdv
5194 [e]ὕαλος
hyalos
glassN-NMS
1306 [e]διαυγής.
diaugēs
transparent.Adj-NMS

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:21 Greek NT: Nestle 1904
καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται· ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου. καὶ ἡ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καθαρὸν ὡς ὕαλος διαυγής.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:21 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται, ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου· καὶ ἡ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καθαρὸν ὡς ὕαλος διαυγής.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:21 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται, ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου· καὶ ἡ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καθαρὸν ὡς ὕαλος διαυγής.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:21 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες, δώδεκα μαργαρῖται· ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου· καὶ ἡ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καθαρόν, ὡς ὕελος διαυγής.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:21 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται· ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου. καὶ ἡ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καθαρὸν ὡς ὕαλος διαυγής.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:21 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ὁ δώδεκα πυλών δώδεκα μαργαρίτης ἀνά εἷς ἕκαστος ὁ πυλών εἰμί ἐκ εἷς μαργαρίτης καί ὁ πλατεῖα ὁ πόλις χρυσίον καθαρός ὡς ὕαλος διαφανής

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:21 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες, δώδεκα μαργαρῖται· ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου· καὶ ἡ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καθαρὸν, ὡς ὕαλος διαφανής.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:21 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου καὶ ἡ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καθαρὸν ὡς ὕαλος διαφανής

Revelation 21:21 Hebrew Bible
ושנים עשר השערים הם שתים עשרה מרגליות כל שער ושער מרגלית אחת ורחוב העיר זהב מופז כזכוכית בהירה׃

Revelation 21:21 Aramaic NT: Peshitta
ܘܬܪܥܤܪ ܬܪܥܐ ܘܬܪܬܥܤܪܐ ܡܪܓܢܝܬܐ ܚܕܐ ܠܚܕܐ ܘܟܠܚܕ ܡܢ ܬܪܥܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܡܢ ܚܕܐ ܡܪܓܢܝܬܐ ܘܫܘܩܐ ܕܝܢ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܕܗܒܐ ܕܟܝܐ ܐܝܟ ܙܓܘܓܝܬܐ ܐܝܬ ܒܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And the twelve gates were twelve pearls; each one of the gates was a single pearl. And the street of the city was pure gold, like transparent glass.

King James Bible
And the twelve gates were twelve pearls; every several gate was of one pearl: and the street of the city was pure gold, as it were transparent glass.

Holman Christian Standard Bible
The 12 gates are 12 pearls; each individual gate was made of a single pearl. The broad street of the city was pure gold, like transparent glass.
Treasury of Scripture Knowledge

the twelve.

Revelation 21:12 And had a wall great and high, and had twelve gates, and at the gates …

Revelation 17:4 And the woman was arrayed in purple and scarlet color, and decked …

Matthew 13:45,46 Again, the kingdom of heaven is like to a merchant man, seeking goodly pearls…

every several. This may denote, that every thing will be superlatively glorious, beyond all comparison with any thing ever seen on earth.

pure.

Revelation 21:18 And the building of the wall of it was of jasper: and the city was …

Revelation 17:4 And the woman was arrayed in purple and scarlet color, and decked …

Revelation 18:16 And saying, Alas, alas that great city, that was clothed in fine …

Revelation 22:2 In the middle of the street of it, and on either side of the river, …

1 Kings 6:20 And the oracle in the forepart was twenty cubits in length, and twenty …

Isaiah 60:17,18 For brass I will bring gold, and for iron I will bring silver, and …

as it.

Revelation 21:11,18 Having the glory of God: and her light was like to a stone most precious, …

Links
Revelation 21:21Revelation 21:21 NIVRevelation 21:21 NLTRevelation 21:21 ESVRevelation 21:21 NASBRevelation 21:21 KJVRevelation 21:21 Bible AppsRevelation 21:21 Biblia ParalelaRevelation 21:21 Chinese BibleRevelation 21:21 French BibleRevelation 21:21 German BibleBible Hub
Revelation 21:20
Top of Page
Top of Page