3135. μαργαρίτης (margarités)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3135. μαργαρίτης (margarités) — 9 Occurrences

Matthew 7:6 N-AMP
GRK: βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν
NAS: and do not throw your pearls before
KJV: cast ye your pearls before swine,
INT: cast the pearls of you before

Matthew 13:45 N-AMP
GRK: ζητοῦντι καλοὺς μαργαρίτας
NAS: seeking fine pearls,
KJV: seeking goodly pearls:
INT: seeking beautiful pearls

Matthew 13:46 N-AMS
GRK: ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην ἀπελθὼν πέπρακεν
NAS: one pearl of great value,
KJV: one pearl of great price,
INT: one very precious pearl having gone away he has sold

1 Timothy 2:9 N-DMP
GRK: χρυσίῳ ἢ μαργαρίταις ἢ ἱματισμῷ
NAS: and gold or pearls or costly
KJV: gold, or pearls, or costly
INT: gold or pearls or clothing

Revelation 17:4 N-DMP
GRK: τιμίῳ καὶ μαργαρίταις ἔχουσα ποτήριον
NAS: stones and pearls, having
KJV: stones and pearls, having a golden
INT: precious and pearls having a cup

Revelation 18:12 N-GMP
GRK: τιμίου καὶ μαργαριτῶν καὶ βυσσίνου
NAS: stones and pearls and fine linen
KJV: stones, and of pearls, and fine linen,
INT: precious and of pearl and of fine linen

Revelation 18:16 N-DMS
GRK: τιμίῳ καὶ μαργαρίτῃ
NAS: and precious stones and pearls;
KJV: stones, and pearls!
INT: precious and pearls

Revelation 21:21 N-NMP
GRK: πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται ἀνὰ εἷς
NAS: gates were twelve pearls; each one
KJV: [were] twelve pearls; every
INT: gates twelve pearls respectively one

Revelation 21:21 N-GMS
GRK: ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου καὶ ἡ
NAS: was a single pearl. And the street
KJV: of one pearl: and the street
INT: of one pearl and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page