ἀνὰ
Englishman's Concordance
ἀνὰ (ana) — 13 Occurrences

Matthew 13:25 Prep
GRK: ἐπέσπειρεν ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ
NAS: tares among the wheat,
KJV: sowed tares among the wheat, and
INT: sowed weeds in [the] midst of the

Matthew 20:9 Prep
GRK: ὥραν ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον
NAS: came, each one received
KJV: hour, they received every man a penny.
INT: hour they received each a denarius

Matthew 20:10 Prep
GRK: ἔλαβον τὸ ἀνὰ δηνάριον καὶ
NAS: more; but each of them also
INT: they received those each a denarius also

Mark 7:31 Prep
GRK: τῆς Γαλιλαίας ἀνὰ μέσον τῶν
NAS: of Galilee, within the region
KJV: of Galilee, through the midst
INT: of Galilee through [the] midst of the

Luke 9:3 Prep
GRK: ἀργύριον μήτε ἀνὰ δύο χιτῶνας
INT: money nor apiece two tunics

Luke 9:14 Prep
GRK: κλισίας ὡσεὶ ἀνὰ πεντήκοντα
NAS: of about fifty each.
KJV: them sit down by fifties in a company.
INT: groups of about in fifty

Luke 10:1 Prep
GRK: ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο δύο
KJV: sent them two and two before
INT: sent them in pairs [by] pairs

John 2:6 Prep
GRK: κείμεναι χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο
NAS: thirty gallons each.
KJV: three firkins apiece.
INT: standing having space for metretae two

1 Corinthians 6:5 Prep
GRK: δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ μέσον τοῦ
NAS: to decide between his brethren,
KJV: to judge between his
INT: will be able to decide in between the

1 Corinthians 14:27 Prep
GRK: τρεῖς καὶ ἀνὰ μέρος καὶ
KJV: [by] three, and [that] by course; and
INT: three and in turn and

Revelation 4:8 Prep
GRK: αὐτῶν ἔχων ἀνὰ πτέρυγας ἕξ
KJV: beasts had each of them six
INT: of them had respectively wings six

Revelation 7:17 Prep
GRK: ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τοῦ
KJV: which is in the midst of the throne
INT: Lamb which [is] in [the] center of the

Revelation 21:21 Prep
GRK: δώδεκα μαργαρῖται ἀνὰ εἷς ἕκαστοςINT: twelve pearls respectively one each

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page