ἀμώμους
Englishman's Concordance
ἀμώμους (amōmous) — 3 Occurrences

Ephesians 1:4 Adj-AMP
GRK: ἁγίους καὶ ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ
NAS: that we would be holy and blameless before
KJV: holy and without blame before him
INT: holy and blameless before him

Colossians 1:22 Adj-AMP
GRK: ἁγίους καὶ ἀμώμους καὶ ἀνεγκλήτους
NAS: Him holy and blameless and beyond reproach--
KJV: holy and unblameable and unreproveable
INT: holy and unblameable and blameless

Jude 1:24 Adj-AMP
GRK: δόξης αὐτοῦ ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει
NAS: of His glory blameless with great joy,
KJV: to present [you] faultless before the presence
INT: glory of him blameless with exultation

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page