ἀναβαίνειν
Englishman's Concordance
ἀναβαίνειν (anabainein) — 3 Occurrences

Acts 15:2 V-PNA
GRK: αὐτοὺς ἔταξαν ἀναβαίνειν Παῦλον καὶ
NAS: others of them should go up to Jerusalem
KJV: of them, should go up to Jerusalem
INT: them they appointed to go up Paul and

Acts 21:12 V-PNA
GRK: τοῦ μὴ ἀναβαίνειν αὐτὸν εἰς
NAS: [began] begging him not to go up to Jerusalem.
KJV: him not to go up to Jerusalem.
INT: not to go up him to

Revelation 17:8 V-PNA
GRK: καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς
NAS: was, and is not, and is about to come up out of the abyss
KJV: shall ascend out of
INT: and is about to come up out of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page