ἀναβαῖνον
Englishman's Concordance
ἀναβαῖνον (anabainon) — 3 Occurrences

Revelation 11:7 V-PPA-NNS
GRK: θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς
NAS: the beast that comes up out of the abyss
KJV: the beast that ascendeth out of
INT: beast who comes up out of the

Revelation 13:1 V-PPA-ANS
GRK: θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον ἔχον κέρατα
NAS: a beast coming up out of the sea,
KJV: saw a beast rise up out of the sea,
INT: sea a beast rising having horns

Revelation 13:11 V-PPA-ANS
GRK: ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς
NAS: beast coming up out of the earth;
KJV: beast coming up out of
INT: another beast rising out of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page