Revelation 13:1
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
Kai
AndConj
3708 [e]εἶδον
eidon
I sawV-AIA-1S
1537 [e]ἐκ
ek
out ofPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
2281 [e]θαλάσσης
thalassēs
seaN-GFS
2342 [e]θηρίον
thērion
a beastN-ANS
305 [e]ἀναβαῖνον,
anabainon
rising,V-PPA-ANS
2192 [e]ἔχον
echon
havingV-PPA-ANS
2768 [e]κέρατα
kerata
hornsN-ANP
1176 [e]δέκα
deka
ten,Adj-ANP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2776 [e]κεφαλὰς
kephalas
headsN-AFP
2033 [e]ἑπτά,
hepta
seven,Adj-AFP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1909 [e]ἐπὶ
epi
onPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GNP
2768 [e]κεράτων
keratōn
hornsN-GNP
846 [e]αὐτοῦ
autou
of it,PPro-GN3S
1176 [e]δέκα
deka
tenAdj-ANP
1238 [e]διαδήματα,
diadēmata
royal crowns,N-ANP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1909 [e]ἐπὶ
epi
uponPrep
3588 [e]τὰς
tas
theArt-AFP
2776 [e]κεφαλὰς
kephalas
headsN-AFP
846 [e]αὐτοῦ
autou
of it,PPro-GN3S
3686 [e]ὀνόματα
onomata
namesN-ANP
988 [e]βλασφημίας.
blasphēmias
of blasphemy.N-GFS

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 13:1 Greek NT: Nestle 1904
Καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 13:1 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 13:1 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 13:1 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἴδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 13:1 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 13:1 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ὁράω ἐκ ὁ θάλασσα θηρίον ἀναβαίνω ἔχω κέρας δέκα καί κεφαλή ἑπτά καί ἐπί ὁ κέρας αὐτός δέκα διάδημα καί ἐπί ὁ κεφαλή αὐτός ὄνομα βλασφημία

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 13:1 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης. Καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κεφαλὰς ἑπτά καὶ κέρατα δέκα, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόμα βλασφημίας.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 13:1 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον ἔχον κεφαλὰς ἑπτά καὶ κέρατα δέκα καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόμα βλασφημίας

Revelation 13:1 Hebrew Bible
ואהי עמד על חול הים וארא חיה עלה מן הים ולה שבעה ראשים ועשר קרנים ועל קרניה עשרה כתרים ועל ראשיה שם גדופים׃

Revelation 13:1 Aramaic NT: Peshitta
ܘܩܡܬ ܥܠ ܚܠܐ ܕܝܡܐ ܘܚܙܝܬ ܕܤܠܩܐ ܚܝܘܬܐ ܡܢ ܝܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܥܤܪ ܩܪܢܢ ܘܫܒܥ ܩܪܩܦܢ ܘܥܠ ܩܪܢܬܗ ܥܤܪܐ ܬܐܓܝܢ ܘܥܠ ܩܪܩܦܬܗ ܫܡܐ ܕܓܘܕܦܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And the dragon stood on the sand of the seashore. Then I saw a beast coming up out of the sea, having ten horns and seven heads, and on his horns were ten diadems, and on his heads were blasphemous names.

King James Bible
And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy.

Holman Christian Standard Bible
And I saw a beast coming up out of the sea. He had 10 horns and seven heads. On his horns were 10 diadems, and on his heads were blasphemous names.
Treasury of Scripture Knowledge

upon.

Jeremiah 5:22 Fear you not me? said the LORD: will you not tremble at my presence…

and saw.

Revelation 11:7 And when they shall have finished their testimony, the beast that …

Revelation 17:8 The beast that you saw was, and is not; and shall ascend out of the …

Daniel 7:2,3 Daniel spoke and said, I saw in my vision by night, and, behold, …

having. See on ch.

Revelation 12:3 And there appeared another wonder in heaven; and behold a great red …

Revelation 17:3,7-12,16 So he carried me away in the spirit into the wilderness: and I saw …

Daniel 7:7,8,19,20,23,24 After this I saw in the night visions, and behold a fourth beast, …

ten crowns.

Revelation 12:3 And there appeared another wonder in heaven; and behold a great red …

name. or, names. blasphemy.

Revelation 13:5,6 And there was given to him a mouth speaking great things and blasphemies; …

Revelation 17:3,5 So he carried me away in the spirit into the wilderness: and I saw …

Daniel 7:25 And he shall speak great words against the most High, and shall wear …

Daniel 11:36 And the king shall do according to his will; and he shall exalt himself, …

2 Thessalonians 2:3,4 Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, …

Links
Revelation 13:1Revelation 13:1 NIVRevelation 13:1 NLTRevelation 13:1 ESVRevelation 13:1 NASBRevelation 13:1 KJVRevelation 13:1 Bible AppsRevelation 13:1 Biblia ParalelaRevelation 13:1 Chinese BibleRevelation 13:1 French BibleRevelation 13:1 German BibleBible Hub
Revelation 12:17
Top of Page
Top of Page